Zarządzenie Nr 22/13 - zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 22/13
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 16 maja 2013 r.

zmieniające uchwałę w sprawie  budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok.

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2010 r.Nr 157, poz. 1240  z późn. zm. ) oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr XIX/47/12 Rady Gminy Rogowo z dnia                  28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na   2013 rok zarządzam, co następuje:
    § 1 W uchwale Nr XIX/47/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 3/13 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr XX/1/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 10/13, Zarządzeniem nr 12/13 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 17/13 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia 2013 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) W § 1 ust. 1
     Dochody budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 16.056.643 zł zwiększa się          do
     kwoty 16.065.604 zł, z tego:
        1)    dochody bieżące z kwoty 15.352.126 zł zwiększa się do kwoty 15.361.087 zł
               zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.   
 3) W § 2 ust. 1
      Wydatki budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 18.018.768 zł zwiększa się           do
      kwoty 18.027.729 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4) W § 2 ust. 1 pkt 1
     Wydatki bieżące w wysokości 14.038.156 zł zwiększa się do kwoty 14.047.117 zł, 
 
§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki Nr 1 i 2 do uchwały Nr XIX/47/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2013 r.

§ 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (16 maja 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (24 maja 2013, 12:54:22)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:05:07)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1095