Zarządzenie Nr 17/13 - zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok.

Zarządzenie Nr 17/13
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

zmieniające uchwałę w sprawie  budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok.

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 257 i art. 258 ust. 1 pkt 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2010 r.Nr 157, poz. 1240  z późn. zm. ) oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr XIX/47/12 Rady Gminy Rogowo z dnia                  28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na   2013 rok zarządzam, co następuje:
    § 1 W uchwale Nr XIX/47/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia 2012 r.  w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2013 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 3/13 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 stycznia 2013 r., Uchwałą Nr XX/1/13 Rady Gminy Rogowo z dnia 15 marca 2013 r., Zarządzeniem Nr 10/13, Zarządzeniem nr 12/13 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 marca 2013 r., wprowadza się następujące zmiany:
   1) W § 1 ust. 1
       Dochody budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 15.630.648 zł zwiększa się do
        kwoty 16.056.643 zł, z tego:
          1)    dochody bieżące z kwoty 14.926.131 zł zwiększa się do kwoty 15.352.126 zł
                 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.   
   2) W § 1 ust. 3 pkt 1
       Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
       zleconych ustawami z kwoty 2.087.600 zł zwiększa się do kwoty 2.322.915 zł zgodnie z
       załącznikiem Nr 3.
   3) W § 2 ust. 1
       Wydatki budżetu gminy na 2013 rok w wysokości 17.592.773 zł zwiększa się do
       kwoty 18.018.768 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
   4) W § 2 ust. 1 pkt 1
       Wydatki bieżące w wysokości 13.612.161 zł zwiększa się do kwoty 14.038.156 zł,   
    5) W § 2 ust. 3 pkt a
        Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań   
        zleconych ustawami  z kwoty 2.087.600 zł zwiększa się do kwoty 2.322.915 zł zgodnie z
        załącznikiem Nr 3.  
    6) W § 2 ust. 4
        Zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.
    7) W § 2 ust. 6
         Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
    8) W § 4 ust. 3
     Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze
     środowiska na 2013 rok , zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulegają zmianie załączniki Nr 1, 2 i
     3, 6 i 8 do uchwały Nr XIX/47/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 28 grudnia       2012 r. w
     sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2013 r.
§ 3  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


_______
1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281., Nr 149, poz. 887, z 2012 r., poz. 567, z 2013 r., poz. 153.
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429. metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (29 kwietnia 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (24 maja 2013, 12:11:24)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:08:21)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1092