Zarządzenie Nr 9/13 - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

Zarządzenie Nr 9/13
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 28 marca 2013 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2012 rok.

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art.42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca    1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm .)  i art. 267 ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm .)  oraz       art. 13 pkt 2 i 7 ustawy  z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95)
 
zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr XI/52/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011 r.              w sprawie  budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok, przedstawiam roczne sprawozdanie              z wykonania budżetu gminy za 2012 rok zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:
1.    Dochody budżetu zrealizowane w kwocie 17.355.561,99 zł na plan 17.497.142,00 zł,    
          co stanowi 99,19 % wykonania planu, w tym:
       a)    dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano      
              w kwocie 2.522.661,89 zł na plan 2.661.052,00 zł, co stanowi 94,80 % planu,
       b)    dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 57.371,00 zł,
              wykonano w kwocie 59.802,89 zł, co stanowi 104,24 % planu,
       c)    dochody bieżące wykonano w kwocie 14.466.878,92 zł na plan 14.608.457,00 zł,      
              co stanowi 99,03 % planu,
       d)    dochody majątkowe wykonano w kwocie 2.888.683,07 zł na plan 2.888.685,00 zł,    
              co stanowi 100,00 % planu.


2.    Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 17.147.399,33 zł na plan 18.370.712,00 zł,        
       co stanowi 93,34 % wykonania planu, w tym:
       a)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano      
              w kwocie 2.522.661,89 zł na plan 2.661.052 zł, co stanowi 94,80 % planu,
       b)    wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
              problemów alkoholowych wykonano w kwocie 36.840,29 zł na plan 78.468,00 zł,
              co stanowi 46,95 %,
        c)    wydatki bieżące wykonano w kwocie 12.692.547,14 zł na plan 13.694.745,00 zł,
              co stanowi 92,68 %,
       d)    wydatki majątkowe wykonano w kwocie 4.454.852,19 zł na plan 4.675.967,00 zł, co
              stanowi 95,27 %.
3.    Wpływy i wydatki z tytułu opłat i  kar za korzystanie ze środowiska:
Dochody: plan 3.500,00 zł, wykonanie 2.803,91 zł.
Wydatki:  plan 6.425,00 zł, wykonanie  2.811,94 zł.

§ 2.1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok Radzie Gminy Rogowo.
2. Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 rok do Regionalnej Izby
    Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz publikacji  
       w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

___
1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887, z 2012 r., poz. 567, z 2013 r., poz. 153
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429. 


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (28 marca 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (16 kwietnia 2013, 08:22:22)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:09:43)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1716