Zarządzenie Nr 26/2012 w sprawie podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za II kwartał 2012 r.

Zarządzenie Nr 26/12
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 30 lipca 2012 r.

w sprawie: podania do publicznej wiadomości danych dotyczących wykonania budżetu gminy za II kwartał 2012 r.

    Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 37 ust. 1 pkt 1 ustawy      z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1 Podaję do publicznej wiadomości dane za II kwartał 2012 r. w zakresie gospodarki finansowej gminy ujęte w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.


Plik do pobrania Załącznik nr 1 (35kB) pdf

_____
1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.
2)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707. 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (30 lipca 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (8 sierpnia 2012, 10:57:42)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:11:29)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2081