Zarządzenie Nr 19/12 - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie.

Zarządzenie Nr 19/12
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 16 maja 2012 r.


w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie.


Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia     29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm. )

zarządzam, co następuje:

§1

Zatwierdzam przedłożone przez Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie sprawozdanie finansowe za 2011 rok obejmujące:

1.    Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.
2.    Dodatkowe informacje i objaśnienia
3.    Rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2011 r.
4.    Zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień 31 grudnia 2011 r.
5.    Informacja finansowa z wykonania planu finansowego za 2011 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

_____
1  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.
2  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378.


metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (16 maja 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (21 czerwca 2012, 11:22:54)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:13:00)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1897