Zarządzenie Nr 21/2012 w sprawie: zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Rogowo za 2011 rok.

Zarządzenie Nr 21/12
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 11 czerwca 2012 r.

w sprawie: zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Rogowo za 2011 rok.
Na podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm ) oraz § 21,  § 26 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. Nr 128, poz. 861 z późn. zm.) zarządzam, co nastęuje:

§ 1 Konsolidacja bilansu Gminy obejmuje poniżej wymienione jednostki organizacyjne:
1)    Urząd Gminy w Rogowie – bilans z wykonania budżetu gminy i bilans jednostki,
2)    Gminny Ośrodek Wczasowy w Sitnicy – bilans jednostki
3)    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogowie – bilans jednostki
4)    Samorządową Instytucję Kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Rogowie – bilans.
§ 2 Bilans z wykonania budżetu gminy jest sprawozdaniem jednostki dominującej.
§ 3 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe dokonywane jest metodą konsolidacji pełnej, polegającej na sumowaniu w pełnej wartości, poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań jednostkowych jednostki dominującej i jednostek zależnych, dokonaniu wyłączeń oraz innych korekt konsolidacyjnych w zakresie wzajemnych powiązań kapitałowych i rozrachunków.
§ 4 Jednostki wymienione w § 1 sporządzają bilanse jednostkowe w terminie do 31 marca roku następnego w złotych i w groszach i przekazują do Skarbnika Gminy wraz z informacją zawierającą istotne dane i objaśnienia mające wpływ na sytuację majątkową i finansową jednostki.
1.    Dla celów konsolidacji bilansu jednostki samorządu terytorialnego ustala się co następuje:
-    bilans z wykonania budżetu sporządza się na druku wg załącznika Nr 9, a bilanse jednostek budżetowych wg załącznika Nr 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 ze zm.) oraz bilans samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie na druku wg załącznika nr 1 do ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.)
2.    Przyjmuje się, że za 2011 r. bilans skonsolidowany jednostki samorządu terytorialnego zostanie sporządzony na druku – załączniku Nr 10 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 ze zm.)
§5 Skarbnik, któremu powierzono obowiązki w zakresie sporządzania bilansu skonsolidowanego gminy Rogowo:
1)    dokonuje weryfikacji pod względem formalnym i rachunkowym sprawozdań jednostkowych objętych konsolidacją,
2)    nanosi poszczególne pozycje z bilansów jednostkowych i zbiorczy na arkusz konsolidacyjny na wzór załącznika Nr 10 rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 ze zm.)
3)    arkusz konsolidacyjny po nadaniu numeru stanowić będzie załącznik do bilansu (załącznik nr 1 do w/w zarządzenia)
4)    sporządza skonsolidowany bilans wg obowiązującego wzoru w terminie 3 miesięcy od daty otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji, tj. do dnia 30 czerwca.
§ 6 Dokumentacja konsolidacji podlega ochronie i przechowywaniu w siedzibie urzędu gminy wg ogólnych zasad zawartych w przepisach rozdziału 8 ustawy o rachunkowości.
§ 7 W zakresie nieuregulowanym niniejszym Zarządzeniem mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości, rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 8 Traci moc Zarządzenie Nr 24/2009 Wójta Gminy Rogowo z dnia 19 czerwca 2009 r.         w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu.
§ 9 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do sporządzenia bilansu skonsolidowanego za 2011 rok. 

Plik do pobrania Załącznik nr 1 (62kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (11 czerwca 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (21 czerwca 2012, 10:36:29)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:12:20)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2102