Zarządzenie Nr 13/12 - zmieniające uchwałę w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.

Zarządzenie Nr 13/12
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 30 marca 2012 r.

zmieniające uchwałę w sprawie  budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok.

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,    Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r.        Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 117, poz. 679) oraz art. 257   ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578  i Nr 257, poz. 1726)  oraz § 8 pkt 2 uchwały Nr XI/52/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na   2012 rok

zarządzam, co następuje:

§ 1 W uchwale Nr XI/52/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011 r.w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2012 rok zmienionej Zarządzeniem Nr 5/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 30 stycznia 2012 r., Zarządzeniem Nr 7/12 Wójta Gminy Rogowo z dnia 29 lutego 2012 r., Uchwałą Nr XII/1/12 Rady Gminy Rogowo z dnia 27 marca 2012 r.,  wprowadza się następujące zmiany:
   1)  W § 2 ust. 1
        Wydatki budżetu gminy na 2012 rok stanowią kwotę 17.465.192 zł zł zgodnie z
        załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2 W wyniku wprowadzonych zmian, o których mowa w § 1 ulega zmianie załącznik Nr  2  do
     uchwały Nr XI/52/11 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie budżetu
     Gminy Rogowo na 2012 r.
§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (30 marca 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (25 kwietnia 2012, 10:15:57)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:14:14)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1204