Zarządzenie Nr 10/12 - w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

Zarządzenie Nr 10/12
Wójta Gminy Rogowo
z dnia 28 marca 2012 roku

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2011 rok.

    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4, art.42 oraz art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm .)  i art. 267 ustawy   z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm .)  oraz art. 13 pkt 2 i 7 ustawy  z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2010r. Nr 17 poz. 95) 

zarządzam, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2010 r.              w sprawie  budżetu Gminy Rogowo na 2011 rok, przedstawiam roczne sprawozdanie              z wykonania budżetu gminy za 2011 rok zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:
1.    Dochody budżetu zrealizowane w kwocie 15.008.705,51 zł na plan 15.504.420,00 zł,       
       co stanowi 96,80 % wykonania planu, w tym:
    a)    dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano       w
           kwocie 2.424.812,12 zł na plan 2.467.494,00 zł, co stanowi 98,27 % planu,
    b)    dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na plan 61.600,00 zł,
           wykonano w kwocie 59.559,70 zł, co stanowi 96,69 % planu,
    c)    dochody bieżące wykonano w kwocie 13.766.230,82 zł na plan 13.725.193,00 zł, co
           stanowi 100,30 % planu,
    d)    dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.242.474,69 zł na plan 1.779.227,00 zł, co
           stanowi 69,83 % planu.
2.    Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 19.074.658,67 zł na plan 20.771.718,00 zł, co
       stanowi 91,83 % wykonania planu, w tym:
    a)    wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w
           kwocie 2.424.812,12 zł na plan 2.467.494,00 zł, co stanowi 98,27 % planu,
    b)    wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania
           problemów alkoholowych wykonano w kwocie 48.849,75 zł na plan 75.087,00 zł, co
           stanowi 65,06 %,
    c)    wydatki bieżące wykonano w kwocie 11.905.774,63 zł na plan 13.141.204,00 zł, co
           stanowi 90,60 %,
    d)    wydatki majątkowe wykonano w kwocie 7.168.884,04 zł na plan 7.630.514,00 zł, co
           stanowi 93,95 %.
3.    Wpływy i wydatki z tytułu opłat i  kar za korzystanie ze środowiska:
       Dochody: plan 7.000,00 zł, wykonanie 9.449,75 zł.
       Wydatki:  plan 30.956,00 zł, wykonanie    30.481,00 zł.

§ 2.1. Przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok Radzie Gminy Rogowo.
2. Przekazać sprawozdanie z wykonania budżetu za 2011 rok do Regionalnej Izby
    Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty oraz publikacji 
       w  Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

___
1  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.
2  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707. metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (28 marca 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (25 kwietnia 2012, 10:09:01)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:14:38)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1833