Zarządzenie Nr 6/12 - w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rogowo za IV kwartał 2011 roku.

Zarządzenie Nr 6/12
Wójta   Gminy   Rogowo
z dnia 31 stycznia 2012 r.


w sprawie informacji o wykonaniu budżetu Gminy Rogowo za IV kwartał 2011 roku.

Na podstawie art.37 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.  )

zarządzam, co następuje:

§ 1

Realizując uchwałę Nr III/11/10 Rady Gminy Rogowo z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie budżetu Gminy Rogowo na 2011 rok, przedstawiam  informację   z wykonania budżetu Gminy Rogowo za IV kwartał 2011 r. zrealizowanego w niżej podanych wielkościach:

Zdjęcie

Różnica między dochodami a wydatkami za IV kwartał 2011r, stanowi deficyt budżetu w wysokości /–/ 4.065.953,16 zł  przy planowanym deficycie w wysokości  /-/ 5.267.298 zł.
Informację sporządzono na podstawie sprawozdania kwartalnego Rb-27S  z wykonania planu dochodów budżetowych, sprawozdania kwartalnego Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych oraz sprawozdania kwartalnego Rb-NDS o nadwyżce/deficycie Gminy Rogowo za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2
Poinformować mieszkańców o wykonaniu budżetu Gminy Rogowo poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

____
 1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707. 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (31 stycznia 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (25 kwietnia 2012, 10:01:10)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (6 czerwca 2016, 09:16:26)
Zmieniono: przeniesiono do katalogu 2015 i wcześniejsze

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1923