Dotyczy: złożenia ofert na wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej na modernizację zespołu boisk w Rogowie.

GMINA ROGOWO
ROGOWO 51,
87-515 ROGOWO

                                                               Rogowo, dnia 15 lipca 2016 roku

Og.271.1.15.2016

                                                                           do wszystkich
                                                                                  Zainteresowanych Wykonawców


 
                                                                
Z A P R O S Z E N I E


Dotyczy: złożenia ofert na wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej na modernizację zespołu boisk w Rogowie.


    Wójt Gminy Rogowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dla Gminy Rogowo dokumentacji projektowej na  modernizację zespołu boisk w Rogowie, na działce o nr ewidencyjnym  254/1, obręb Rogowo.          

Zespół boisk to: boisko do piłki nożnej, boisko do siatkówki, boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki plażowej, bieżnia, kort tenisowy, trybuny.

Modernizacja zespołu boisk polegać będzie na;
- wykonaniu zadaszenia trybun
- usytuowaniu kontenerów, które pełnić będą funkcje szatni i WC oraz jako magazyn sprzętu
  sportowego
- lokalizacja oczyszczalni ścieków
- doprowadzenie mediów do planowanych kontenerów

W skład opracowania dokumentacji projektowej wchodzą :
projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie media konieczne do funkcjonowania obiektu, ciągi piesze,
projekt architektoniczno-konstrukcyjny,
projekt instalacji elektrycznej,
projekt  sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnej z projektem przyłącza,   
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
kosztorys ofertowy dla celów przetargowych,
przedmiar robót,
kosztorys inwestorski,
Wszystkie opracowania – 5 egz. w formie papierowej plus zapis na elektronicznych nośnikach danych np. CD.
Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych  projektantów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności :
- zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2008r. Nr 201 poz. 1239 z późn. zm.),
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona wszelkie dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo, a niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji.
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia niezbędne do  uzyskania pozwolenia na budowę.

Urząd Gminy w Rogowie zapewnia mapę do celów projektowych.
Gmina Rogowo jest na etapie uzyskiwania decyzji o lokalizacji celu publicznego.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu koncepcji zagospodarowania terenu w terminie 7 dni od podpisania umowy, a po jej akceptacji przez Zamawiającego opracuje dokumentację projektową.

Przewidywany termin podpisania umowy: do 10 sierpnia 2016 r.

Termin wykonania opracowania: do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Ofertę, w zamkniętej kopercie, na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej  dokumentacji projektowej „ Modernizacja zespołu boisk sportowych w Rogowie” należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo) w pokoju nr 10 do dnia 29 lipca 2016 r. do godz. 1000.
W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto wraz z podatkiem VAT za wykonie dokumentacji oraz termin realizacji.

Do oferty należy dołączyć:
-  aktualny odpis z właściwego rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- wykaz osób, które będą wykonywać poszczególne elementy zamówienia, wraz ze wskazaniem zakresu prac wykonywanych przez poszczególne osoby oraz kopie uprawnień wszystkich projektantów.

Osoba uprawniona do kontaktów:
Hanna Stańska, inspektor w Urzędzie Gminy Rogowo, tel. (054) 280 16 22.

                                                                                    
                                                                               Z-ca Wójta Gminy Rogowo
                                                                                            (-)
                                                                                mgr Bogumiła Zarębska

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (14 lipca 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (15 lipca 2016, 11:36:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 753