Dotyczy: złożenia ofert na wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej na adaptację i przebudowę remizy strażackiej na wiejski obiekt kulturalny w Rogowie.

GMINA ROGOWO
ROGOWO 51,
87-515 ROGOWO

                                                                           Rogowo, dnia 14 lipca 2016 roku

Og.271.1.14.2016

                                                                
                                                                                      do wszystkich
                                                                                           Zainteresowanych Wykonawców

                                                                

ZAPYTANIE OFERTOWE


Dotyczy: złożenia ofert na wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowej na adaptację i przebudowę remizy strażackiej na wiejski obiekt kulturalny  w Rogowie.


    Wójt Gminy Rogowo zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie dla Gminy Rogowo dokumentacji projektowej na adaptację i przebudowę remizy strażackiej na wiejski obiekt kulturalny  w Rogowie, na działce o nr ewidencyjnym  351.          

Istniejąca remiza strażacka jest obiektem dwukondygnacyjnym z dachem dwuspadowym, krytym eternitem falistym. Na parterze obiektu znajdują się trzy garaże na samochody strażackie, klatka schodowa z korytarzem, 2 (dwa) pomieszczenia gospodarcze dla strażaków oraz WC. Na piętrze znajduje się duża sala do organizowania imprez oraz 4 (cztery) pomieszczenia gospodarcze. Wymiary budynku ca  elewacja frontowa – ca 22,30 m i szerokość – ca 10,30 m.
Adaptacja i remont remizy strażackiej polegać będzie na;
- zmianie dachu wraz z podniesieniem wysokości budynku, tj. zwiększenie wysokości sali i
  pomieszczeń gospodarczych na piętrze,
- zaprojektowanie węzła sanitarnego na parterze i piętrze,
- wymiana instalacji elektrycznej,
- wymiana instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni,
- wymiana instalacji wod-kan,

W skład opracowania dokumentacji projektowej wchodzą :
projekt zagospodarowania terenu obejmujący wszystkie media konieczne do funkcjonowania obiektu, ciągi piesze, drogę dojazdową do garaży dla samochodów strażackich, parking i ogrodzenie,
projekt architektoniczno-konstrukcyjny,
projekt sieci i instalacji elektrycznej,
projekt  sieci i instalacji wodno-kanalizacyjnej z projektem przyłącza,
projekt sieci centralnego ogrzewania z przyłączem,
projekt instalacji odgromowej i deszczowej,   
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych,
kosztorys ofertowy dla celów przetargowych,
przedmiar robót,
kosztorys inwestorski,
Wszystkie opracowania – 5 egz. w formie papierowej plus zapis na elektronicznych nośnikach danych np. CD.
Dokumentacja projektowa winna być opracowana przez uprawnionych  projektantów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności :
- zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2008r. Nr 201 poz. 1239 z późn. zm.),
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129),
- zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1422).

Wykonawca w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej wykona wszelkie dokumenty wymagane przez obowiązujące prawo, a niezbędne do prawidłowej realizacji inwestycji.
Wykonawca uzyska wszystkie wymagane uzgodnienia niezbędne do  uzyskania pozwolenia na budowę.

Urząd Gminy w Rogowie zapewnia mapę do celów projektowych.
Gmina Rogowo jest na etapie uzyskiwania decyzji o lokalizacji celu publicznego.

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu koncepcji zagospodarowania terenu i budynku w terminie 7 dni od podpisania umowy, a po jej akceptacji przez Zamawiającego opracuje dokumentację projektową.

Przewidywany termin podpisania umowy: do 10 sierpnia 2016 r.

Termin wykonania opracowania: do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Ofertę, w zamkniętej kopercie, na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej  dokumentacji projektowej „Adaptacja i przebudowa remizy strażackiej na wiejski obiekt kulturalny  w Rogowie” należy przesłać na adres Zamawiającego lub złożyć w siedzibie Zamawiającego (Urząd Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo) w pokoju nr 10 do dnia 29 lipca 2016 r. do godz. 10.00.
W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto wraz z podatkiem VAT za wykonie dokumentacji oraz termin realizacji.

Do oferty należy dołączyć:
- aktualny odpis z właściwego rejestru  albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
- wykaz osób, które będą wykonywać poszczególne elementy zamówienia, wraz ze wskazaniem zakresu prac wykonywanych przez poszczególne osoby oraz kopie uprawnień wszystkich projektantów.

Osoba uprawniona do kontaktów:
Hanna Stańska, inspektor w Urzędzie Gminy Rogowo, tel. (054) 280 16 22.

                                                                                    
                                                                                           Z-ca Wójta Gminy Rogowo
                                                                                                           (-)
                                                                                             mgr Bogumiła Zarębska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (14 lipca 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (15 lipca 2016, 11:21:40)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (15 lipca 2016, 11:33:34)
Zmieniono: wstawiono treść

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 707