Dostawa oleju opałowego w ilości około 7 tyś. litrów miesięcznie ZAKOŃCZONY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

1.      Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Rogowo

            87 – 515 Rogowo

            tel. /054/ 280 16 22                 fax /054/ 280 28 32

            godziny urzędowania: 7:15 – 15:15

            przetargi@rogowo.pl

            www.bip.rogowo.pl

 

2.      Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

  1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177/
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane /Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 605/
  3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych /Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 610/

 

3.      Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie znajdowała się na www.bip.rogowo.pl

 

4.Określenia przedmiotu oraz zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego w ilości około 7 tyś. litrów miesięcznie w sezonie grzewczym 2006/2007 dla zapotrzebowania kotłowni w:

- Publicznym Gimnazjum i Szkole Podstawowej w Rogowie

- Bibliotece Publicznej w Rogowie

      Kod CPV 23.12.21.00 – 9

      Dostarczany olej powinien być zgodny z Polską Normą PN-C-96024/2001

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

 

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

6.   Termin wykonania zamówienia

Termin realizacji dostawy w ciągu max 48 godzin od telefonicznego zgłoszenia zapotrzebowania na dostawę.

Płatność dokonywana będzie każdorazowo po dostawie na rachunek Wykonawcy.

 

7.      Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania:

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Z ubiegania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2

 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a)      jest niezgodna z ustawą,

b)     jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c)      jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d)     zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e)      została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału o udzielenie zamówienia,

f)       zawiera omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczaniu ceny,

g)      wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny,

h)      jest nieważna na podstawie innych przepisów.

 

8. Informacja na temat wadium

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

           

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga):

Cena  - 100 pkt

 

10.Miejsce i termin składania ofert

     Oferty należy składać w:

 Urzędzie Gminy w Rogowie

87 – 515 Rogowo

pok. Nr 10

   do dnia 29.09.2006 r. do godziny 10:45

 

11. Termin związania z ofertą.

 

      Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 

12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

 

     Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

     Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

14.Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

    Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

_________________________________________________________________________

 

Dokonano zmian w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w:

-  pkt. VI ppkt. 6, było „Cennik producenta z oficjalnej strony internetowej z dnia 20.09.2006 r.” a jest „Cennik producenta z oficjalnej strony internetowej obowiązujący w dniu 20.09.2006 r. o godz. 12:00”

- pkt. XII ppkt. 6, było „Należy przyjąć cenę producenta na dzień 20.09.2006 r. i załączyć do oferty cennik producenta z oficjalnej strony internetowej” a jest „Należy przyjąć cenę producenta obowiązującą w dniu 20.09.2006 r. o godz. 12:00 i załączyć do oferty cennik producenta z oficjalnej strony internetowej”

Dokonano zmian w druku oferty:

- pkt. 2, ppkt. 6, było „Cennik producenta z oficjalnej strony internetowej z dnia 20.09.2006 r.” a jest „Cennik producenta z oficjalnej strony internetowej obowiązujący w dniu 20.09.2006 r. o godz. 12:00”

_________________________________________________________________________

 

Plik do pobrania Ogłoszenie (42kB) pdf
Plik do pobrania Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (64kB) pdf

Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Oferta (25kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Oświadczenie (30kB) pdf
Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Umowa (37kB) pdf

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wybrano ofertę firmy TANK Sp. j. W.Konczlski M.Konczalski, ul. Chrzanowskiego 11, 87-100 Toruń. Cena oferty wynosi 2,22 zł /l brutto

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 11.10.2006r. podpisano umowę z firmą TANK Sp. j. W.Konczlski M.Konczalski, ul. Chrzanowskiego 11, 87-100 Toruń.

 

 

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (7 września 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (7 września 2006, 07:41:24)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (30 czerwca 2010, 08:31:41)
Zmieniono: uporządkowano informację. Przeniesiono z katalogu głównego "Przetargi" do katalogu "Przetargi -> ROK 2006"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2162