Dostawa węgla i miału węglowego ZAKOŃCZONY

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 

 

1.       Nazwa i adres zamawiającego

Gmina Rogowo

            87 – 515 Rogowo

            tel. /054/ 280 16 22                   fax /054/ 280 28 32

            godziny urzędowania: 7:15 – 15:15

            przetargi@rogowo.pl

            www.bip.rogowo.pl

 

2.       Określenie trybu zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 60.000 euro.

Podstawa prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1.       Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych /Dz. U. z 2004 r., Nr 19, poz. 177/

2.       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane /Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 605/

3.       Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych /Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 610/

 

3.       Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia będzie znajdowała się na www.bip.rogowo.pl

 

4. Określenia przedmiotu oraz zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa węgla w ilości 51 ton i miału węglowego w ilości 51 ton  o następujących parametrach jakościowych:

 

1.       Węgiel

- sortyment                                                      - gruby I

- klasa węgla                                                    - ca 30/050/05

- ilość                                                              - 31  ton

 

- sortyment                                                      - orzech (ziarno 80 – 25)

- klasa węgla                                                    - ca 29/07/07

- ilość                                                              - 20 ton

 

2.       Miał węglowy

- sortyment                                                      - miał II A

- klasa                                                             - ca 25/17/08

 

     Kod CPV 10.11.00.00-7     

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

5. Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej

 

     Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

6.    Termin wykonania zamówienia

Przedmiot zamówienia powinien być dostarczony zgodnie z harmonogramem dostaw w terminie 11 sierpnia 2006 r.

 

7.       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności:

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:.

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania:

4. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Z ubiegania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy nie spełniają warunków określonych w art. 24 ust. 1 i 2

 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:

a)      jest niezgodna z ustawą,

b)      jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

c)      jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

d)      zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

e)      została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału o udzielenie zamówienia,

f)       zawiera omyłki rachunkowe w obliczaniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczaniu ceny,

g)      wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny,

h)      jest nieważna na podstawie innych przepisów.

 

8. Informacja na temat wadium

    Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

           

9. Kryteria oceny ofert i ich znaczenia

Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów (nazwa kryterium, waga):

Cena - 100 pkt

 

10.Miejsce i termin składania ofert

     Oferty należy składać w:

 Urzędzie Gminy w Rogowie

87 – 515 Rogowo

pok. Nr 10

   do dnia 17.07.2006 r. do godziny 12:00

 

11. Termin związania z ofertą.

 

      Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od dnia otwarcia ofert.

 

12. Informacje o zamiarze zawarcia umowy ramowej.

 

     Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

 

13. Informacje o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

 

     Zamawiający nie zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.

 

14.Informacje o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

    Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

 

 

Plik do pobrania Przetarg na dostawę węgla i miału węglowego (40kB) pdf
Plik do pobrania Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (63kB) pdf

Plik do pobrania Załącznik nr 1 - Oferta (23kB) pdf

Plik do pobrania Załącznik nr 2 - Oświadczenie (30kB) pdf

Plik do pobrania Załącznik nr 3 - Umowa dostawy (36kB) pdf

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Najkorzystniejszą oferę złożył Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy Maria Cymerman, ul. Kilińskiego 19, 87-600 Lipno. Cena oferty wynosi: 38 379,98 zł brutto

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 31.07.2006 r. podpisano umowę z Zakładem Produkcyjno - Usługowo - Handlowym Maria Cymerman, ul. Kilińskiego 19, 87-600 Lipno

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (5 lipca 2006)
Opublikował: Mariusz Gębicki (5 lipca 2006, 12:40:15)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (30 czerwca 2010, 08:33:34)
Zmieniono: uporządkowano informację. Przeniesiono z katalogu głównego "Przetargi" do katalogu "Przetargi -> ROK 2006"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2160