Og.6220.4.2011 - Budowa drogi gminnej nr 120518C Stary Kobrzyniec-Rojewo o długości ok. 3,1 km - decyzja

Rogowo, dnia 24.10.2011 r.
Og.6220.4.2011
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek
Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo

wydana została decyzja z dnia 21 października 2011 r. znak: Og.6220.4.2011
o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia:
Budowa drogi gminnej nr 120518C Stary Kobrzyniec-Rojewo o długości ok. 3,1 km,
planowanego do realizacji przez
Gminę Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo


Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 60) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), a wiec zgodnie z przepisami tego rozporządzenia zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), planowana realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z całą dokumentacją sprawy.

Decyzja oraz dokumentacja sprawy dostępna jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 715–1515.
 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
  następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kobrzyniec, Rogówko i Rojewo.
   a/a AC
   

   
                                                                Wójt Gminy Rogowo
                                                                           (-)
                                                             mgr Barbara Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (24 października 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (23 marca 2012, 08:53:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1598