Budowa drogi gminnej nr 120518C Stary Kobrzyniec-Rojewo o długości ok. 3,1 km

Rogowo, dnia 09.09.2011 r.
Og.6220.4.2011
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
WÓJT  GMINY  ROGOWO
zawiadamia strony w postępowaniu,
że na wniosek Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia:
Budowa drogi gminnej nr 120518C Stary Kobrzyniec-Rojewo o długości ok. 3,1 km  

Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie pasa drogowego oznaczonego działką nr 152 obręb Stary Kobrzyniec, nr 282 obręb Rogówko i nr 519/1 obręb Rojewo oraz w obrębie nieruchomości planowanych do wydzielenia na potrzeby poszerzenia istniejącego pasa drogowego z nieruchomości przyległych do drogi w obrębie Huta.  
 
Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. Dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 715–1515. W dokumentacji podany jest między innymi wykaz nieruchomości, z których planuje się wydzielić nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego przedmiotowej drogi.
 
Informuje, że przed wydaniem decyzji w przedmiotowej sprawie, w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia, strony mogą zapoznać się ze wszystkimi aktami w sprawie, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia oraz wypowiedzieć się co do całości postępowania dowodowego oraz zgłoszonych żądań, a także złożyć końcowe oświadczenie.
W dniu 9 września 2011 r. Wójt Gminy Rogowo wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie, ul. Warszawska 40a, 87-500 Rypin, o opinię w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.


Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kobrzyniec, Rogówko i Rojewo.
a/a AC

                                                                Wójt Gminy Rogowo
                                                                          (-)
                                                            mgr Barbara Nowakowska


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (9 września 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (12 września 2011, 08:41:34)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1557

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij