Og. 7624-3/10 Eksploatacja kruszywa naturalnego za złoża „Rogowo-Świeżawy”


Rogowo, dnia 14.07.2011 r.
Og. 7624-3/10
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,
 
że na wniosek
Krzysztofa Wiśniewskiego
ul. Polna 4, 87-162 Lubicz  
 
wydana została decyzja z dnia 14.07.2011 r. znak: Og. 7624-3/10
o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia:
Eksploatacja kruszywa naturalnego za złoża „Rogowo-Świeżawy”
na terenie nieruchomości położonej w obrębie Świeżawy oznaczonej działką nr 20/7, w obrębie Rogowo oznaczonej działką nr 78/1 i 77/3 oraz w obrębie Huta oznaczonej działką nr 258/8,
planowanego do realizacji przez
Krzysztofa Wiśniewskiego
ul. Polna 4, 87-162 Lubicz
 
Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 40) lit. a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowaniach związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późniejszymi zmianami), w związku z powyższym kwalifikowane jest jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
 
Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z całą dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Bydgoszczy.
 
Decyzja oraz dokumentacja sprawy dostępna jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 715–1515.
 
 
Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
-   zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
-   wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
-   wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń miejscowości Rogowo.
-   wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń miejscowości Huta.
-   wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń miejscowości Świeżawy.
 
a/a AC
 
                                                                                  Wójt Gminy Rogowo
                                                                                              (-)
                                                                              mgr Barbara Nowakowska
 
 
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska - Wójt Gminy (14 lipca 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (21 lipca 2011, 09:13:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2332