O B W I E S Z C Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 Wójt Gminy Rogowo

Rogowo, dnia 21 marca  2011r.


O B W I E S Z C Z E N I E

o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko


Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.)

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Rogowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach: od 7 kwietnia do 23 maja  2011r., w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu  23 maja 2011 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rogowie, o godz. 10oo.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 czerwca 2011r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Rogowo.
Uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz.1450, z późn. zm.).

 


                                                                           Wójt Gminy 
                                                                    Barbara Nowakowska                            

 


 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (21 marca 2011)
Opublikował: Mariusz Gębicki (23 marca 2011, 09:10:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2505