Og.6220.9.2017 - Budowa 2 zespołów budynków inwentarskich – 10 chlewni o obsadzie 20.000 sztuk oraz 10 chlewni o obsadzie 19.500 sztuk tucznika tj. łącznie 2.765 DJP w systemie rusztowym wraz z urządzeniami towarzyszącymi

Rogowo, dnia 26.04.2018 r.
Og.6220.9.2017
O B W I E S Z C Z E N I E

Mając na uwadze art. 30, art. 33 ust. 1, art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.)  
WÓJT  GMINY  ROGOWO
Rogowo 51, 87-515 Rogowo
podaje do publicznej wiadomości informację,
że w prowadzonym na wniosek 
Mariusza Janusza Przywitowskiego, Sadłowo 34, 09-320 Bieżuń
postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia: 
Budowa 2 zespołów budynków inwentarskich – 10 chlewni o obsadzie 20.000 sztuk oraz 10 chlewni o obsadzie 19.500 sztuk tucznika tj. łącznie 2.765 DJP w systemie rusztowym wraz z urządzeniami towarzyszącymi na działkach o nr ewid. 20/1, 33, 35, 36, 45, 62 i 70/1 w miejscowości Rumunki Likieckie, gm. Rogowo
przeprowadzone zostały następujące ustalania, czynności:
1.W ramach prowadzonego postepowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
   uwarunkowaniach przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
   przedmiotowego przedsięwzięcia.
2.Wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia przedłożonego Wnioski, Raportu o oddziaływaniu na
   środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia o wyszczególnione elementy oraz do wyjaśnienia lub
   ustosunkowania się do wymienionych zagadnień wyznaczając termin dokonania uzupełnień.
3.Ze stron w postepowaniu wniesione zostały wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w tym protesty, do
   planowanego przedsięwzięcia.
4.Ze strony społeczeństwa i ze strony organizacji wniesione zostały wnioski, uwagi i zastrzeżenia, w tym
   protesty, do planowanego przedsięwzięcia.
5.Stanowisko w sprawie wyraziła Rada Gminy Rogowo.
6.Wezwano Wnioskodawcę do ustosunkowania się do wniesionych wniosków, uwag i zastrzeżeń, w tym
   protestów.
7.Wnioskodawca poprosił o przedłużenie wyznaczonego terminu uzupełnienia przedłożonego Wnioski,
   Raportu.
8.Na prośbę Wnioskodawcy przedłużono termin uzupełnienia przedłożonego Wniosku, Raportu do
   dnia  31.05.2018 r.
9.Pierwotnie przedłużono przewidywany termin załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o
   środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia do dnia 22.04.2018 r. W chwili
   obecnej przedłużono przewidywany termin załatwienia sprawy do dnia 31.08.2018 r.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. Dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy w Rogowie,  Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.15 - 15.15; wtorek w godzinach 7.15 - 16.15; piątek w godzinach 7.15 - 14.15.
 
Ponadto informuję się, że istnieje możliwość składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie. 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi i wnioski wnoszone w formie pisemnej mogą być przesłane na adres Urzędu Gminy w Rogowie  lub też mogą być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie (pok. nr 10).  Uwagi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać na następujący adres mailowy Urzędu Gminy w Rogowie: ugrogowo@rogowo.pl.
Uwagi i wnioski można składać w terminie 30 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
W chili obecnej przedłożony został Raport oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko. 
Jeżeli w sprawie dojdą kolejne dokumenty dotyczące oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko wyznaczony zostanie kolejny termin do składania uwag i wniosków.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rogowo.

Wójt Gminy Rogowo
    /-/
        Barbara Nowakowska

a/a AC

metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska - Wójt (26 kwietnia 2018)
Opublikował: Mariusz Gębicki (27 kwietnia 2018, 08:14:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 622