Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na działce nr 218 w obrębie ewidencyjnym Stary Kobrzyniec .... decyzja.

Rogowo, dnia 02.02.2017 r.
Og.6220.10.2015
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2016 poz. 353)  

WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek
Solar Energy 4 Sp. z o.o., Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa   

wydana została przez Wójta Gminy Rogowo
decyzja z dnia 2 lutego 2017 r. znak: Og.6220.10.2015
o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia:

Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW
na działce nr 218 w obrębie ewidencyjnym Stary Kobrzyniec


Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć wyszczególnionych § 3 ust. 1 pkt 52) lit. b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71), a więc zgodnie z przepisami tego rozporządzenia zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353), planowana realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Biorąc pod uwagę właściwość miejscową oraz właściwość rzeczową tj. art. 75 ust. 1 pkt 4) w/w ustawy właściwym organem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego jest Wójt Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z całą dokumentacją sprawy.
Decyzja oraz dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.15 - 15.15; wtorek w godzinach 7.15 - 16.15; piątek w godzinach 7.15 - 14.15.


Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
-    zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
     następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w sołectwie Kobrzyniec

a/a AC

metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska -Wójt Gminy (2 lutego 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (11 lutego 2017, 20:29:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 409