Decyzja... Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo - Sosnowo ETAP 2 - od km 3+712,76 do km 8+392,00

Rogowo, dnia 14.09.2016 r.
Og.6220.4.2016
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U z 2016 poz. 353)  

WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,


że na wniosek
wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Rypinie, ul. Strażacka 1, 87-500 Rypin  

wydana została przez Wójta Gminy Rogowo
decyzja z dnia 14 września 2016 r. znak: Og.6220.4.2016
o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia:


Przebudowa drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec - Czumsk Duży - gr. woj. (Szczutowo) na odcinku Rogowo - Sosnowo ETAP 2 - od km 3+712,76 do km 8+392,00

Przedsięwzięcie realizowane będzie w obrębie istniejącego pasa drogowego przedmiotowej drogi powiatowej oznaczonego następującymi działkami geodezyjnymi:
    1)    nr 390/2 (dr pow) miejscowość (obręb) Rogowo; nr 331 (dr pow) miejscowość (obręb)  
           Rogowo; nr 324/16 miejscowość (obręb) Rogowo; nr 328/1 miejscowość (obręb)  
           Rogowo;  nr 336/4 miejscowość (obręb) Rogowo; nr 338/1 miejscowość (obręb)
           Rogowo; nr 329/1 miejscowość (obręb) Rogowo; nr 350/1 miejscowość (obręb)
           Rogowo; nr 330/1 miejscowość (obręb) Rogowo; nr 157 (dr pow) miejscowość (obręb)
           Świeżawy; nr 55 (dr pow) miejscowość (obręb) Sosnowo; nr 54/3 miejscowość (obręb)
           Sosnowo; nr 156/2 (dr pow) miejscowość (obręb) Sosnowo; nr 147/1 miejscowość
           (obręb) Sosnowo; nr 150/1 miejscowość (obręb) Sosnowo; nr 156/3 (dr pow)
           miejscowość (obręb) Sosnowo; nr 156/1 (dr pow) miejscowość (obręb) Sosnowo.
Połączenia (skrzyżowania) z innymi drogami powiatowymi, gminnymi i publicznymi wewnętrznymi drogami dojazdowymi mogą nastąpić w obrębie działek:
    1)    nr 390/2 (dr pow) miejscowość (obręb) Rogowo; nr 390/1 (dr pow) miejscowość
           (obręb) Rogowo; nr 390/1 (dr pow) miejscowość (obręb) Rogowo; nr 492 (dr gm)
           miejscowość (obręb) Rogowo; nr 455 (dr doj) miejscowość (obręb) Rogowo; nr 139/1
           (dr pow) miejscowość (obręb) Sosnowo; nr 139/2 (dr pow) miejscowość (obręb)
           Sosnowo.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 60) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71), a wiec zgodnie z przepisami tego rozporządzenia zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), planowana realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
Biorąc pod uwagę właściwość miejscową oraz właściwość rzeczową tj. art. 75 ust. 1 pkt 4) w/w ustawy właściwym organem do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego jest Wójt Gminy Rogowo.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z całą dokumentacją sprawy.
Decyzja oraz dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.15 - 15.15; wtorek w godzinach 7.15 - 16.15; piątek w godzinach 7.15 - 14.15.

a/a AC

metryczka


Wytworzył: Barbara Nowakowska -Wójt Gminy (14 września 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (21 września 2016, 07:51:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 412