Budowa drogi gminnej nr 120510C Lasoty – Karbowizna od km 0+000 do km ok. 2+010

Rogowo, dnia 05.07.2016 r.
Og.6220.2.2016
O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,
że na wniosek
Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo
toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia:
Budowa drogi gminnej nr 120510C Lasoty – Karbowizna od km 0+000 do km ok. 2+010


Droga zostanie pobudowana wzdłuż istniejącego pasa drogowego oznaczonego następującymi działkami:
1)    nr 297 (dr gm) obręb (miejscowość) Lasoty
2)    nr 261 (dr gm) obręb (miejscowość) Lasoty
Wzdłuż istniejącego pasa drogowego wydzielone zostaną nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego przedmiotowej drogi.
Według opracowanego projektu podziału nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego wykorzystane zostaną następujące działki wydzielone z nieruchomości przyległych do drogi:
Obręb (miejscowość) Lasoty:  
1)    nr 269/3 (wydzielona z działki nr 269/1); nr 273/1 (wydzielona z działki nr 273); nr 204/4 (wydzielona z działki nr 204/2); nr 276/1 (wydzielona z działki nr 276); nr 277/1 (wydzielona z działki nr 277); nr 278/1 (wydzielona z działki nr 278); nr 279/3 (wydzielona z działki nr 279/2); nr 203/1 (wydzielona z działki nr 203); nr 203/2 (wydzielona z działki nr 203); nr 202/2 (wydzielona z działki nr 202/1); nr 201/1 (wydzielona z działki nr 201); nr 200/1 (wydzielona z działki nr 200); nr 199/2 (wydzielona z działki nr 199/1); nr 205/1 (wydzielona z działki nr 205 (dr wew. doj.)); nr 206/1 (wydzielona z działki nr 206); nr 3069/8 (wydzielona z działki nr 3069/7); nr 207/1 (wydzielona z działki nr 207); nr 208/1 (wydzielona z działki nr 208); nr 298/2 (wydzielona z działki nr 298/1); nr 209/2 (wydzielona z działki nr 209/1); nr 313/1 (wydzielona z działki nr 313 (dr wew. doj.); nr 307/1 (wydzielona z działki nr 307); nr 210/1 (wydzielona z działki nr 210); nr 211/5 (wydzielona z działki nr 211/4); nr 305/1 (wydzielona z działki nr 305); nr 214/2 (wydzielona z działki nr 214/1); nr 310/1 (wydzielona z działki nr 310); nr 311/1 (wydzielona z działki nr 311); nr 215/1 (wydzielona z działki nr 215); nr 214/3 (wydzielona z działki nr 214/1); nr 211/6 (wydzielona z działki nr 211/4); nr 234/2 (wydzielona z działki nr 234/1); nr 255/5 (wydzielona z działki nr 255/3); nr 257/1 (wydzielona z działki nr 257); nr 239/3 (wydzielona z działki nr 239/2); nr 239/4 (wydzielona z działki nr 239/2); nr 262/1 (wydzielona z działki nr 262); nr 240/1 (wydzielona z działki nr 240); nr 263/1 (wydzielona z działki nr 263).

Połączenie (skrzyżowanie) z drogą powiatową nr 2216C Nadróż – Pręczki może nastąpić w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej oznaczonego następującymi działkami geodezyjnymi:
1)    nr 108/7 (dr pow) obręb Lasoty
2)    nr 204/3 (dr pow) obręb Lasoty
3)    nr 269/2 (dr pow) obręb Lasoty.
Połączenie (skrzyżowanie) z drogą powiatową nr 2215C Dylewo - Rogowo może nastąpić w obrębie pasa drogowego drogi powiatowej oznaczonego następującymi działkami geodezyjnymi:
1)    nr 265 (dr pow) obręb Lasoty.

Skrzyżowanie z publicznymi wewnętrznymi drogami dojazdowymi mogą nastąpić w obrębie działek:
-    nr 205/2 (dr wew. doj.) (wydzielona z działki nr 205 (dr wew. doj.)) obręb Lasoty
-    nr 313/2 (dr wew. doj.) (wydzielona z działki nr 313 (dr wew. doj.)) obręb Lasoty
-    nr 306 (dr wew. doj.) obręb Lasoty
-    nr 317 (dr wew. doj.) obręb Lasoty
-    nr 233 (dr wew. doj.) obręb Lasoty.

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 60) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 71), a wiec zgodnie z przepisami tego rozporządzenia zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.), planowana realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo.
Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Warszawska 40a, 87-500 Rypin.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. Dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.15 - 15.15; wtorek w godzinach 7.15 - 16.15; piątek w godzinach 7.15 - 14.15.
 
Ponadto informuję się, że istnieje możliwość składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie. Jeżeli zostanie postanowione o potrzebie przeprowadzania ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie będzie można również składać w ramach prowadzonej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.). Uwagi i wnioski wnoszone w formie pisemnej mogą być przesłane na adres Urzędu Gminy Rogowo  lub też mogą być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie (pok. nr 10).  Uwagi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać na następujący adres mailowy Urzędu Gminy Rogowo: ugrogowo@rogowo.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rogowo.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
  następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lasoty
a/a AC

                                                                         

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (5 lipca 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (6 lipca 2016, 11:34:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 541