UWAGA: USUWAMY AZBEST !!! Edycja 2016

UWAGA: USUWAMY AZBEST !!!
Edycja 2016

I n f o r m a c j a  
W ó j t a    G m i n y    R o g o w o
skierowana do właścicieli obiektów położonych na terenie GMINY ROGOWO
dotycząca możliwości uzyskania dofinansowania na przedsięwzięcia związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest


Uprzejmie informuję, że Gmina Rogowo planuje złożyć wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu o uzyskanie w 2016 roku dotacji na zadania realizowane na terenie Gminy Rogowo związane z utylizacją azbestu w ramach uruchomionego Programu utylizacji azbestu Edycja 2016.

Dofinansowanie udzielane będzie na przedsięwzięcia w zakresie:
-    demontażu pokrycia dachowego zawierającego azbest, czyli wykonanego z płyt
     azbestowo-cementowych (tzw. eternitu) lub elewacji zawierających azbest,
-    transportu powstałych odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest z miejsca
     rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia,
-    przekazania do unieszkodliwiania odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest
     powstałych z dokonanej rozbiórki.
Wysokość dofinansowania wynosić będzie do 1000 zł do każdego 1 Mg (tony) unieszkodliwionych odpadów  niebezpiecznych zawierających azbest z powstałych z rozbiórki.
Nowe pokrycia dachowe zainteresowane osoby wykonać muszą już we własnym zakresie.

Obiekt, z którego planuje się usunąć wyroby zawierające azbest musi być ujęty w Gminnej bazie danych o wyrobach  zawierających azbest
Wyboru wykonawcy prac związanych odpowiednio z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w ramach wnioskowanego o dofinansowanie przedsięwzięcia dokonać musi wyłącznie Gmina Rogowo, czyli Beneficjent pozyskanych środków z WFOŚiGW w Toruniu.
Dofinansowywane w 2016 roku zadanie powinno zostać zakończone do dnia 31 października 2016 r.

Osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania na zadanie związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z  pokryć dachowych lub elewacji proszone są o składanie w Urzędzie Gminy w Rogowie stosownych wniosków według wzoru przygotowanego przez Urząd. Do wniosku należy dołączyć dokonane zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia dachowego lub uzyskaną decyzję o pozwoleniu na budowę oraz kopię mapy z zaznaczoną lokalizacją obiektu budowlanego.

Urząd Gminy w Rogowie przyjmować będzie przedmiotowe wnioski na dofinansowanie zadania do dnia 15 lutego 2016 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u Pana Andrzeja Ciborskiego – koordynatora realizacji Gminnego Programu Usuwania Azbestu i Wyrobów Zawierających Azbest (Urząd Gminy w Rogowie, pok. nr 16 w godzinach pracy urzędu, tel. 54 280 16 22).
Druk Wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami można uzyskać w Urzędzie Gminy w Rogowie pok. nr 16 lub pobrać z następującej strony internetowej: www.bip.rogowo.pl  zakładka: Ochrona środowiska podzakładka: Aktualności i ogłoszenia.

Plik do pobrania Formularz wniosku (Word) (50kB) word
Plik do pobrania Wniosek - PDF (141kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (15 stycznia 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 stycznia 2016, 08:39:21)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (7 lipca 2016, 08:07:43)
Zmieniono: poprawiono załączniki o przetargu we właściwe miejsce

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 759