Przebudowa przepustu rurowego wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 2130C Dulsk - Kobrzyniec w km 17+176 przez rzekę Ruziec w m. Pinino

Rogowo, dnia 10.09.2015 r.
Og.6220.8.2015
O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek
Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia:

Przebudowa przepustu rurowego wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej 2130C Dulsk - Kobrzyniec w km 17+176 przez rzekę Ruziec w m. Pinino

Wnioskodawca: Zarząd Dróg Powiatowych w Rypin, ul. Strażacka 1, 87-500 Rypin
Realizacja przedsięwzięcia planowana jest na następujących nieruchomościach: działka nr 115 obręb Pinino, nr 53 obręb Huta Chojno, nr 113/2 obręb Pinino, nr 195 obręb Pinino, nr 17/1 obręb Pinino, nr 117 obręb Pinino.

Wnioskodawca planowany do przebudowy przepust zaliczył do obiektów mostowych. W związku z powyższym przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 60) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), a wiec zgodnie z przepisami tego rozporządzenia zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), planowana realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo.
Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień są: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz oraz Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy, ul. Kujawska 4, 85-031 Bydgoszcz.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. Dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.15 - 15.15; wtorek w godzinach 7.15 - 16.15; piątek w godzinach 7.15 - 14.15.
 
Ponadto informuję się, że istnieje możliwość składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia. Jeżeli zostanie postanowione o potrzebie przeprowadzania ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko, wnioski i uwagi w przedmiotowej sprawie będzie można również składać w ramach prowadzonej oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.). Uwagi i wnioski wnoszone w formie pisemnej mogą być przesłane na adres Urzędu Gminy Rogowo  lub też mogą być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie (pok. nr 10).  Uwagi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać na następujący adres mailowy Urzędu Gminy Rogowo: ugrogowo@rogowo.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rogowo.
a/a AC

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
-    zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
     następującej stronie: www.bip.rogowo.pl
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w miejscowości Pinino
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w miejscowości Huta Chojno

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (15 października 2015)
Opublikował: Mariusz Gębicki (15 października 2015, 13:44:47)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 704