Budowa drogi gminnej nr 120537C Sosnowo-Szczerby od km 1+010 do km ok. 2+210

Rogowo, dnia 15.09.2015 r.
Og.6220.6.2015

O B W I E S Z C Z E N I E


WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,

że
w toczącym się na wniosek Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo
postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia:
Budowa drogi gminnej nr 120537C Sosnowo-Szczerby od km 1+010 do km ok. 2+210 w obrębie pasa drogowego oznaczonego działką: nr 136 (dr gm) obręb Kosiory (miejscowość Zamość), nr 182/4 (dr gm) obręb Kosiory (miejscowość Zamość), nr 321/1 (dr gm) obręb Kosiory (miejscowość Zamość) (podlega podziałowi), nr 1 (dr gm) obręb (miejscowość) Czumsk Mały (podlega podziałowi), nr 110 (dr gm) obręb (miejscowość) Czumsk Mały oraz w obrębie nieruchomości planowanych do wydzielenia na potrzeby poszerzenia istniejącego pasa drogowego z nieruchomości przyległych do drogi w obrębie Kosiory (miejscowość Zamość) i obrębie (miejscowość) Czumsk Mały, a także w obrębie możliwych połączeń (skrzyżowań) z innymi drogami

postanowieniem z dnia 15.09.2015 r. znak: Og.6220.6.2015 Wójt Gminy Rogowo nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

W trakcie trwania postępowania Wójt Gminy Rogowo, przed rozstrzygnięciem  co do potrzeby ewentualnego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, pismem z dnia 29 lipca 2015 r. znak: Og.6220.6.2015 wystąpił o opinię w tej sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rypinie. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 17 sierpnia 2015 r. znak: WOO.4240.449.2015.DM wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie w piśmie z dnia 10 września 2015 r. znak: N.NZ-40-3-5/15 również wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organy te opiniując co do potrzeby ewentualnego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia uwzględniły uwarunkowania, o których mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. Dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.15 - 15.15; wtorek w godzinach 7.15 - 16.15; piątek w godzinach 7.15 - 14.15.
 


Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
-    zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
     następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w miejscowości Zamość.
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w miejscowości Czumsk Mały.
a/a AC

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (15 września 2015)
Opublikował: Mariusz Gębicki (16 września 2015, 12:21:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 475