Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Huta Chojno - decyzja

Rogowo, dnia 25.06.2013 r.
Og.6220.1.2013

O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek
Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo

wydana została decyzja z dnia 24 czerwca 2013 r. znak: Og.6220.1.2013
o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia:
Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Huta Chojno
w obrębie nieruchomości oznaczonej działką nr 78/8 obręb Huta Chojno
planowanego do realizacji przez 
Gminę Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo


Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 80) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), a wiec zgodnie z przepisami tego rozporządzenia zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz z całą dokumentacją sprawy, w tym z opiniami wydanymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ul. Warszawska 40a, 87-500 Rypin.

Decyzja oraz dokumentacja sprawy dostępna jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15–15.15.
 

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
-   zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
    następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
-   wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
-   wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń w miejscowości Huta Chojno.
   

   
                                                        Wójt Gminy Rogowo
                                                                  (-)
                                                     mgr Barbara Nowakowska
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (24 kwietnia 2013)
Opublikował: Mariusz Gębicki (1 października 2013, 13:41:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1704