postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację następującej inwestycji drogowej: Budowa drogi gminnej nr 120525C w miejscowości Sosnowo od km 0+000 do km 1+455 na następujących nieruchomościach ...

Rypin, dnia 29.08.2012 r.
AB.6741.2.2012


OBWIESZCZENIE
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

    Zgodnie z art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania  administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.), w związku z art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.)

Starosta Rypiński, ul. Warszawska 38, 87-500 Rypin

z a w i a d a m i a

że w dniu 28 sierpnia 2012 roku zostało wszczęte na wniosek Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację następującej inwestycji drogowej: Budowa drogi gminnej nr 120525C w miejscowości Sosnowo od km 0+000 do km 1+455 na następujących nieruchomościach położonych w liniach rozgraniczających teren pod inwestycję drogową:

-    w miejscowości (obrębie) Sosnowo (gmina Rogowo, powiat rypiński) nieruchomości stanowiące działki o numerach ewidencyjnych:
nr 45 (dr) (część) – pas drogowy drogi gminnej nr 120525C wzdłuż którego pobudowana zostanie droga i wydzielone zostaną nieruchomości na poszerzenie tego pasa drogowego, nr 133/1 (wydzielona wg projektu podziału nieruchomości z działki nr 133), nr 127/3 (wydzielona z działki nr 127/2), nr 126/3 (wydzielona z działki nr 126/2), nr 119/1 (wydzielona z działki nr 119), nr 126/4 (wydzielona z działki nr 126/2), nr 118/1 (wydzielona z działki nr 118), nr 126/6 (wydzielona z działki nr 126/1), nr 117/1 (wydzielona z działki nr 117), nr 114 (dr) (część), nr 144/3 (wydzielona z działki nr 144/2), nr 154/101 (wydzielona z działki nr 154/36), nr 154/99 (wydzielona z działki nr 154/33), nr 154/97 (wydzielona z działki nr 154/32), nr 154/ 95 (wydzielona z działki nr 154/31), nr 154/93 (wydzielona z działki nr154/30), nr 154/91 (wydzielona z działki nr 154/29), nr 154/ 89 (wydzielona z działki nr154/28), nr 154/87 (wydzielona z działki nr 154/27), nr 154/85 (wydzielona z działki nr 154/26), nr 154/83 (wydzielona z działki nr 154/ 25), nr 154/81 (wydzielona z działki nr 154/24), nr 154/79 (wydzielona z działki nr 154/23), nr 154/77 (wydzielona z działki nr 154/22), nr 154/75 (wydzielona z działki nr 154/21), nr 154/73 (wydzielona z działki nr 154/20), nr 154/71 (wydzielona z działki nr 154/ 19), nr 154/69 (wydzielona z działki nr 154/18), nr 154/67 (wydzielona z działki nr 154/17), nr 154/65 (wydzielona z działki nr 154/16), nr 154/63 (wydzielona z działki nr 154/15), nr 154/61 (wydzielona z działki nr 154/14), nr 154/59 (wydzielona z działki nr 154/ 13), nr 154/57 (wydzielona z działki nr 154/12), nr 154/55 (wydzielona z działki nr 154/11), nr 154/53 (wydzielona z działki nr 154/10), nr 154/51 (wydzielona z działki nr 154/9), nr 154/49 (wydzielona z działki nr 154/8), nr 154/47 (wydzielona z działki nr 154/7), nr 154/45 (wydzielona z działki nr 154/6), nr 154/43 (wydzielona z działki nr 154/5), nr 154/41 (wydzielona z działki nr 154/4), nr 154/39 (wydzielona z działki nr 154/3), nr 89/1 (wydzielona z działki nr 89), nr 3081/10 (wydzielona z działki nr 3081/6), nr 81/1 (dr) (wydzielona z działki nr 81 (dr), nr 3081/12 (wydzielona z działki nr 3081/7), nr 85/1 (wydzielona z działki nr 85), nr 74/1 (wydzielona z działki nr 74), nr 139/1 (dr pow.).

    Stronami postępowania w sprawie są właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja i nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu.
    W związku z powyższym informuje się, że zgodnie z art. 10 i 73 § 1 ustawy z dnia            14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, sporządzać z nich notatki i odpisy, żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia dotyczące przedmiotowej sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa Powiatowego Starostwie Powiatowym w Rypinie ul. Warszawska 38 pokój 106 w godzinach 730-1530 (poniedziałek, środa, czwartek, piątek) i 800-1600 (wtorek) tel. 54 280-39-18, w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.
Po tym terminie sprawa zostanie rozpoznana w oparciu o dowody i materiały znajdujące się w posiadanych aktach.


Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:

-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Rypinie
-    wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
-    zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
     następującej stronie: www.bip.rogowo.pl
-    zamieszczenie jego treści w prasie lokalnej

metryczka


Wytworzył: Starosta Rypiński (29 sierpnia 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (30 sierpnia 2012, 07:25:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1858