Kopalnia kruszywa naturalnego „Pinino-Kobrzyniec” na terenie nieruchomości położonych w obrębie Nowy Kobrzyniec oznaczonych działką nr 1, nr 4/4, nr 4/6, nr 7, nr 8, nr 14/2, ...

Rogowo, dnia  24.07.2012 r.

Og. 7624-2/10
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek
Przedsiębiorstwa Wielobranżowego „LOTEK Sp. z o.o.
Mała Nieszawka, ul. Bydgoska 62, 87-103 Toruń

toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla następującego przedsięwzięcia:

Kopalnia kruszywa naturalnego „Pinino-Kobrzyniec” na terenie nieruchomości położonych w obrębie Nowy Kobrzyniec oznaczonych działką nr 1, nr 4/4, nr 4/6, nr 7, nr 8, nr 14/2, nr 17/2 i na terenie nieruchomości położonych w obrębie Pinino oznaczonych działką nr 157/3, nr 142/1, nr 143/2, nr 143/3, nr 122/2
planowanego do realizacji przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LOTEK Sp. z o.o. (wnioskodawca)

Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
W granicach nieruchomości położonych w obrębie Nowy Kobrzyniec oznaczonych działką nr 4/4, nr 4/6, nr 7, nr 8, nr 14/2, nr 17/2 i w granicach nieruchomości położonych w obrębie Pinino oznaczonych działką nr 157/3, nr 142/1, nr 143/2, nr 143/3, nr 122/2 planowana jest eksploatacja kopalin na łącznej powierzchni 23,87 ha. W granicach nieruchomości położonej w obrębie Nowy Kobrzyniec oznaczonej działką nr 1 planowany jest zakład przerobu kruszywa.


W ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia. Przedłożony został Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża „Pinino-Kobrzyniec” wraz z Uzupełnieniami do Raportu.

Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo.
Organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 3 lipca 2012 r. znak: WOO.4242.21.2012.BW.3 dokonał uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. Dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 715–1515.
 
Ponadto informuję się, że istnieje możliwość składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.). Uwagi i wnioski wnoszone w formie pisemnej mogą być przesłane na adres Urzędu Gminy Rogowo  lub też mogą być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie (pok. nr 10).  Uwagi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać na następujący adres mailowy Urzędu Gminy Rogowo: ugrogowo@rogowo.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rogowo.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
  następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń miejscowości Pinino.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń sołectwa Kobrzyniec.

a/a AC
                                                                       Wójt Gminy Rogowo
                                                                                  (-)
                                                                   mgr Barbara Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (24 lipca 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (30 lipca 2012, 21:38:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2164