Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża na terenie nieruchomości położonych w obrębie Stary Kobrzyniec oznaczonych geodezyjne działką nr 151...

Rogowo, dnia  23.07.2012 r.

Og. 7624-9/10
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
WÓJT  GMINY  ROGOWO
zawiadamia strony, że

 w prowadzonym na wniosek
Zakładu Produkcyjno-Handlowego MISTRAL - A Zarzycki Sp.J.
ul. Magnesowa 27, 93-482 Łódź,

postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego przedsięwzięcia:
Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża na terenie nieruchomości położonych w obrębie Stary Kobrzyniec oznaczonych geodezyjne działką nr 151, nr 239, nr 240 i nr 237/1 oraz na terenie nieruchomości położonej w obrębie Rogówko oznaczonej geodezyjne działką nr 294, planowanego do realizacji przez Zakład Produkcyjno-Handlowy MISTRAL - A Zarzycki Sp.J. (wnioskodawca)

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz,
postanowieniem z dnia 9 lipca 2012 r. znak: WOO.4242.19.2012.BW.3
dokonał uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.
Na postanowienie nie służy zażalenie.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z przedmiotowym dokumentem. Dokument  wyłożony jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 715–1515.


Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
  następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń sołectwa Kobrzyniec.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń miejscowości Rogówko.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń miejscowości Rojewo.
   a/a AC                                                                       Wójt Gminy Rogowo
                                                                                  (-)
                                                                   mgr Barbara Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (23 lipca 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (25 lipca 2012, 07:43:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2288