Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża na terenie nieruchomości położonych w obrębie Stary Kobrzyniec oznaczonych geodezyjne działką nr 151, nr 239, nr 240 i nr 237/1 ...

Rogowo, dnia  23.07.2012 r.

Og. 7624-9/10
O B W I E S Z C Z E N I E
Mając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)
WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,
że na wniosek
Zakładu Produkcyjno-Handlowego MISTRAL - A Zarzycki Sp.J.
ul. Magnesowa 27, 93-482 Łódź    
toczy się postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
dla następującego przedsięwzięcia:
Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża na terenie nieruchomości położonych w obrębie Stary Kobrzyniec oznaczonych geodezyjne działką nr 151, nr 239, nr 240 i nr 237/1 oraz na terenie nieruchomości położonej w obrębie Rogówko oznaczonej geodezyjne działką nr 294, planowanego do realizacji przez Zakład Produkcyjno-Handlowy MISTRAL - A Zarzycki Sp.J. (wnioskodawca)

Przedmiotowe przedsięwzięcie kwalifikowane jest jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Wójt Gminy Rogowo postanowieniem z dnia 3 marca 2011 r. znak: Og. 7624-9/10 stwierdził o konieczność przeprowadzenia, w ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego  przedsięwzięcia.

W ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia. Przedłożony został Raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanej eksploatacji kruszywa naturalnego wraz z Uzupełnieniami do Raportu (ostatnie uzupełnienie z dnia 12 czerwca 2012 r.).
 
Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo.
Organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 9 lipca 2012 r. znak: WOO.4242.19.2012.BW.3 dokonał uzgodnienia warunków realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. Dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 715–1515.
 
Ponadto informuję się, że istnieje możliwość składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.). Uwagi i wnioski wnoszone w formie pisemnej mogą być przesłane na adres Urzędu Gminy Rogowo  lub też mogą być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie (pok. nr 10).  Uwagi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać na następujący adres mailowy Urzędu Gminy Rogowo: ugrogowo@rogowo.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rogowo.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
   następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń sołectwa Kobrzyniec.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń miejscowości Rogówko.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń miejscowości Rojewo.
   a/a AC
 
                                                                  Wójt Gminy Rogowo
                                                                            (-)
                                                              mgr Barbara Nowakowska

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (23 lipca 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (25 lipca 2012, 07:40:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2077