Eksploatacja kruszywa naturalnego za złoża „Huta Chojno KW1"

Rogowo, dnia 24.04.2012 r.
Og.6220.8.2011

O B W I E S Z C Z E N I E

Mając na uwadze art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

WÓJT  GMINY  ROGOWO
podaje do publicznej wiadomości,

że na wniosek

Krzysztofa Wiśniewskiego

ul. Polna 4, 87-162 Lubicz   
zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla następującego planowanego przedsięwzięcia:
Eksploatacja kruszywa naturalnego za złoża „Huta Chojno KW1” na terenie nieruchomości położonej w obrębie Huta Chojno oznaczonej działką nr 155/9 i nr 155/5

Przedmiotowe przedsięwzięcie zaliczone jest do przedsięwzięć wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 40) lit a) tiret 3, 5 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397), a wiec zgodnie z przepisami tego rozporządzenia zaliczone jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

W ramach prowadzonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przeprowadzana jest ocena oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia. Przedłożony został Raportu o oddziaływaniu na środowisko projektowanej eksploatacji kruszywa naturalnego wraz z Uzupełnieniami do Raportu.
 
Organem właściwym do wydania decyzji jest Wójt Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo.
Organem właściwym do dokonania uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 63, 85-950 Bydgoszcz.

Informuję się, że istnieje możliwość zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy. Dokumentacja sprawy wyłożona jest w Ref. Ogólnym (pok. nr 16) Urzędu Gminy Rogowo, Rogowo 51, 87-515 Rogowo w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 715–1515.
 
Ponadto informuję się, że istnieje możliwość składania wniosków i uwag w przedmiotowej sprawie w terminie 21 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia.
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub też za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130 poz. 1450 z późn. zm.). Uwagi i wnioski wnoszone w formie pisemnej mogą być przesłane na adres Urzędu Gminy Rogowo  lub też mogą być złożone w sekretariacie Urzędu Gminy w Rogowie (pok. nr 10).  Uwagi i wnioski wnoszone za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy przesłać na następujący adres mailowy Urzędu Gminy Rogowo: ugrogowo@rogowo.pl.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rogowo.

Niniejsze obwieszczenie podano do publicznej wiadomości poprzez:
- zamieszczenie jego treści w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo, na
   następującej stronie: www.bip.rogowo.pl.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rogowo.
- wywieszenie jego treści na tablicy ogłoszeń miejscowości Huta Chojno                                                                      Wójt Gminy Rogowo
                                                                                 (-)
                                                                  mgr Barbara Nowakowska


a/a AC

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (24 kwietnia 2012)
Opublikował: Mariusz Gębicki (25 kwietnia 2012, 07:19:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2544