Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie ogłasza nabór uzupełniający na stanowisko Asystenta Rodziny na 2017 rok

Rogowo, 20.06.2017r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie 
ogłasza nabór uzupełniający na stanowisko Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogowie w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok 2017.

Informacje ogólne:
1. Rodzaj umowy – umowa zlecenie
2. Czas trwania umowy – od dnia zawarcia do 31.12.2017r.
3. Wymiar czasu pracy –  w ramach zadaniowego systemu czasu pracy
Główne obowiązki:
Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności: 
1. opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w konsultacji z pracownikiem socjalnym; 
2. opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku umieszczonemu w pieczy zastępczej; 
3. udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego; 
4. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych; 
5. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych; 
6. udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi; 
7. wspieranie aktywności społecznej rodzin; 
8. motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 
9. udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej; 
10. motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych; 
11.  udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych; 
12. podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin; 
13. prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci; 
14. prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną; 
15. dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku; 
16. monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną; 
17. sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach; 
18. współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny; 
19. współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i/lub grupą roboczą funkcjonującym na terenie gminy Rogowo o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z póżźn. zm.) oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.
Wymagania niezbędne:
Asystentem rodziny może być osoba, która:
a) posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub 
b) posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)  i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną. 
Zakres programowy szkolenia określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608)
c) posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną; 
d) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona; 
e) wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego; 
f) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
g) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
h) posiada dobrą znajomość przepisów z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.
2. Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy                       
   z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz samokształcenie.

Wymagania dodatkowe:
1.    wysoka kultura osobista;
2.    samodzielność w działaniu oraz wykorzystanie własnej inicjatywy;
3.    zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia;
4.    zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne;
5.    umiejętność pracy w warunkach stresowych
Wymagane dokumenty:
1.    CV zawierający szczegółowy opis dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego wykształcenia i kwalifikacji. 
2.    Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu (ewentualnie referencje z zakładów pracy).
3.    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
4.    Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
5.    Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6.    Oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona.
7.    Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niego  wynika z tytułu egzekucyjnego. 
8.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane zaś kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.
Ofert należy składać w zamkniętych kopertach na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie 87-515 Rogowo lub w siedzibie Ośrodka z dopiskiem „Nabór na asystenta rodziny” do dnia 28.06.2017 r.  do godz. 12 : 00

Informacje dodatkowe:
-    praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni ustawowo wolne od pracy, również w weekendy 
-    Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
-    O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomienie indywidualnie.
-    Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Rogowie  pod adresem www.bip.rogowo.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rogowo
-    Ofert odrzuconych nie zwracamy.
-    Z prowadzonego postępowania naborowego zostanie sporządzony protokół.
-    Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w terminie 7 dni od dnia zakończenia procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo pod adresem www.bip.rogowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Rogowo.
-    Kierownik GOPS Rogowo może unieważnić nabór na w/w stanowisko bez podawania przyczyn.
-    dodatkowych informacji udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Hanna Bońkowska pod numerem telefonu 54 280 16 22

Wytworzył: Hanna Bońkowska - kierownik GOPS (20 czerwca 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (20 czerwca 2017, 14:55:50)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (20 czerwca 2017, 15:02:55)
Zmieniono: format

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 413

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij