Młodszy referent ds. funduszy unijnych, promocji gminy , współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przyrody w Referacie Spraw Ogólnych


Wójt Gminy Rogowo
o g ł a s z a
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Rogowie

Wolne stanowisko urzędnicze:

Młodszy referent ds. funduszy unijnych, promocji gminy , współpracy z organizacjami pozarządowymi i ochrony przyrody  w Referacie Spraw Ogólnych

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem.

Wymagania niezbędne :

1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe – pozyskiwanie i zarządzanie funduszami unijnym, administracja,  
    kształtowanie środowiska,
3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub            
    umyślne przestępstwa skarbowe .
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
6. Gotowość do pracy w terenie.
7. Umiejętność pracy w zespole,
8. Dyspozycyjność.

Znajomość zagadnień z zakresu :
- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Kujawsko-Pomorskiego oraz  na lata  
  2014 - 2020 
- Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020
- przygotowywania wniosków o przyznanie dotacji w ramach funduszy europejskich
- ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,
- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego
- instrukcja kancelaryjna,                                                                                                     - dobra znajomość obsługi komputera , urządzeń biurowych,

Wymagania dodatkowe pożądane

1. Umiejętność interpretacji i stosowania aktów prawnych,
2. Umiejętność planowania i organizowania pracy,
3. Prawo jazdy  kat.B,
4. Doświadczenie – praca na stanowisku urzędniczym lub stanowisku związanym z   
    funduszami unijnymi.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

Zadania ogólne:
1. Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
2. Wykonywanie zadań  sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
3. Informowanie organów, instytucji, osób fizycznych o stanie załatwionych spraw i udostępnianie
        dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania,
4. Dochowanie  tajemnicy ustawowo chronionej,
5. Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z interesantami, współpracownikami i
        przełożonymi,
6. Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nią.
7. Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zadania szczegółowe między innymi :
      1. Prowadzenie spraw związanych z promocją gminy:
           a) opracowywanie materiałów o gminie do folderów, czasopism,  informatorów,  
               kwartalnika  gminnego itp., we współpracy ze   wszystkimi referatami urzędu i  
               jednostkami  organizacyjnymi  gminy,
           b) współpraca z jednostkami samorządowymi, instytucjami, organizacjami  
               pozarządowymi,  z mediami.
           c) uzgadnianie i zamawianie materiałów promujących gminę.
      2. Prowadzenie spraw związanych z uczestnictwem gminy w    konkursach, turniejach,       
          zawodach, rywalizacjach, akcjach  społecznych, ekologicznych itp.
      3. Analiza możliwości pozyskiwania środków z funduszy unijnych i  innych źródeł 
          zewnętrznych wspomagających realizacje zadań   gminy oraz podejmowanie           
          skutecznych czynności dla    pozyskiwania tych środków.
      4. Informowanie wójta o możliwościach pozyskiwania      zewnętrznych środków   
          finansowych na realizację zadań gminy.
      5. Przygotowywanie wniosków o środki zewnętrzne , nadzór nad   realizacją i rozliczaniem  
          zadań.
      6. Rozliczanie rzeczowe i finansowe prowadzonych zadań z  instytucjami 
          współfinansującymi.
      7. Stosowanie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych w przypadku wydatkowania 
          środków z budżetu gminy .
      7. Realizacja  zadań wynikających z przepisów ustawy o działalności pożytku  publicznego 
          i o wolontariacie  między innymi przygotowywanie otwartych konkursów ofert, umów 
          oraz ich  rozliczanie.
     8. Współpraca z organizacjami pozarządowymi.
     9. Współpraca z Lokalną Grupa Działania 
   10.  Realizacja  zadań wynikających z ustawy o ochronie przyrody. 
  
Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
a) czynności służbowe wykonywane w biurze oraz w razie konieczności w terenie, stanowisko pracy wyposażone w komputer, drukarkę ,kopiarkę,oprogramowanie   niezbędne do realizacji zadań na stanowisku, telefon stacjonarny, wyjazdy służbowe - w zależności od potrzeb,
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie naboru:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Rogowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%;

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:

1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
2. List motywacyjny,
3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane
    wykształcenie i kwalifikacje,
4. Kopie świadectw pracy,
5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z  
    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
6.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania
   konkursowego danych osobowych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
   ochronie danych osobowych ,
7.Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
8. Dokument potwierdzający niepełnosprawność ,jeżeli kandydat chce skorzystać z uprawnień 
    art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych .
Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do:   13 kwietnia 2017 r. do godz.15:00

Pod adresem:
Urząd Gminy w Rogowie
Rogowo 51
87- 515 Rogowo
w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  młodszego referenta ds. funduszy unijnych ,promocji gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi  i ochrony przyrody w Referacie Spraw Ogólnych „

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
(0-54) 280-16-22 lub 23 wew. 22


                                                                                                  Wójt Gminy
                                                                                          /-/ Barbara Nowakowska


Wytworzył: Barbara Nowakowska - Wójt (4 kwietnia 2017)
Opublikował: Mariusz Gębicki (4 kwietnia 2017, 13:41:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 377

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij