Referent ds. gospodarki odpadami, rolnictwa i działalności gospodarczej w Referacie Spraw Ogólnych.


Wójt Gminy Rogowo
o g ł a s z a
nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Gminy w Rogowie

Wolne stanowisko urzędnicze:

Referent ds. gospodarki odpadami, rolnictwa i działalności gospodarczej w Referacie Spraw Ogólnych

Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem.

Wymagania niezbędne :


1. Obywatelstwo polskie.
2. Wykształcenie wyższe -ochrona środowiska, administracja ,gospodarka odpadami
3. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego
    lub umyślne przestępstwa skarbowe .
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
5. Dobry stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
6. Gotowość do pracy w terenie.
7. Umiejętność pracy w zespole,
8. Dyspozycyjność,

Znajomość zagadnień z zakresu :

- ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu  informacji o środowisku i jego     
  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na   
  środowisko,
- ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o egzekucji w administracji,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa,
- akty wykonawcze do w/w ustaw,
- ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym,
- ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych,
- ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych,
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego
- instrukcja kancelaryjnej,
- ustawa z  dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
- ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt,
- ustawa z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
- dobra znajomość obsługi komputera i systemów – system odpadów komunalnych Qnet ,
   systemu operacyjnego Windows 7 i wyżej, programu MS Word, MS Excel, urządzeń
   biurowych typu  fax, kserokopiarka, poczty elektronicznej,
  
   
Wymagania dodatkowe pożądane

1. Umiejętność interpretacji i stosowania aktów prawnych,
2. Umiejętność planowania i organizowania pracy,
3. Prawo jazdy  kat.B,
4. Doświadczenie – praca na stanowisku urzędniczym lub stanowisku związanym z   
    gospodarką odpadami

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku.

Zadania ogólne:

        
1.    Przestrzeganie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i innych przepisów prawa,
2.    Wykonywanie zadań Urzędu sumiennie, sprawnie i bezstronnie,
3.    Informowanie organów, instytucji, osób fizycznych o stanie załatwionych spraw i
       udostępnianie dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu, jeżeli prawo
       tego nie zabrania,
4.    Dochowanie  tajemnicy ustawowo chronionej,
5.    Zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z interesantami, współpracownikami i
       przełożonymi,
6.    Zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nią.
7.    Stałe podnoszenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

Zadania szczegółowe między innymi :

1.    Prowadzenie całokształtu spraw związanych z  gospodarką odpadami komunalnymi,
2.    Obsługa systemu informatycznego obsługującego system gospodarki odpadami
       komunalnymi,
3.    Utworzenie i stała aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich właścicieli
       nieruchomości zamieszkałych, objętych systemem gospodarki odpadami komunalnymi
       oraz rejestru przyłączy kanalizacyjnych i zbiorników bezodpływowych na nieczystości
       płynne,
4.    Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie gospodarki odpadami
       komunalnymi oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych,
5.    Opracowywanie potrzebnych dokumentów, projektów uchwał i aktów prawa miejscowego
       wymaganych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz stała ich
       weryfikacja,
6.    Współpraca w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień
       publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,
7.    Przygotowanie oraz przedkładanie odpowiednim organom przewidzianych prawem
       sprawozdań i informacji dot. gospodarowania odpadami,
8.    Kontrolowanie realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa dotyczących
       funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych, pozbywania się nieczystości
       płynnych oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogowo (w
       tym kontrola stanu faktycznego w terenie),
9.    Współpraca z organami administracji publicznej, organami ochrony środowiska oraz
       innymi w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
10.  Planowanie i inicjowanie działań służących ochronie  środowiska w zakresie gospodarki
      odpadami,
11.  Prowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej wśród   mieszkańców gminy,
12.  Prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym  opracowywanie projektów decyzji w
      zakresie  gospodarowania odpadami komunalnymi, pozbywania  się nieczystości
      płynnych oraz realizowania  obowiązków wynikających z regulaminu utrzymania  
      czystości i porządku na terenie gminy Rogowo,  
13.  Realizacja zadań nałożonych na gminę z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej
14.  Realizacja zadań nałożonych na gminę z zakresu rejestracji działalności gospodarczej.
15.  Realizacja zadań nałożonych na gminę z zakresu prawa łowieckiego.
16.  Realizacja zadań nałożonych na gminę z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż
       alkoholu, kontroli i rozliczania

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a)    czynności służbowe wykonywane w biurze oraz w razie konieczności w terenie, stanowisko pracy wyposażone w komputer, drukarkę ,kopiarkę,oprogramowanie   niezbędne do realizacji zadań na stanowisku, telefon stacjonarny, wyjazdy służbowe - w zależności od potrzeb,
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w miesiącu  poprzedzającym ogłoszenie naboru:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy w Rogowie , w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi mniej niż 6%;

Oferta powinna zawierać następujące dokumenty:


1. Życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
2. List motywacyjny,
3. Kopie dyplomów oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane
    wykształcenie i kwalifikacje,
4. Kopie świadectw pracy,
5. Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z  
    oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe.
6.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie na potrzeby postępowania
   konkursowego danych osobowych, zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o
   ochronie danych osobowych ,
7.Aktualne zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
8. Dokument potwierdzający niepełnosprawność ,jeżeli kandydat chce skorzystać z uprawnień
    art.13a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych .
Oferty należy składać lub przesyłać w terminie do:   22 stycznia 2016 r. do godz.14:00

Pod adresem:
Urząd Gminy w Rogowie
Rogowo 51
87- 515 Rogowo

w zamkniętych kopertach z dopiskiem:
„Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  referenta ds. gospodarki odpadami, rolnictwa i działalności gospodarczej w Referacie Spraw Ogólnych „

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu:
(0-54) 280-16-22 lub 23 wew. 22


                                                                                                      Wójt Gminy
                                                                                          /-/ Barbara Nowakowska


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (12 stycznia 2016)
Opublikował: Mariusz Gębicki (12 stycznia 2016, 14:25:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 689

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij