Nabór na stanowisko Asystenta Rodziny

Rogowo, 18.05.2015r.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie
ogłasza nabór na stanowisko Asystenta Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogowie w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej  pieczy zastępczej na rok 2015.
Informacje ogólne:
1.    Rodzaj umowy – umowa zlecenie
2.    Czas trwania umowy – od dnia zawarcia do 31.12.2015r.
3.    Wymiar czasu pracy –  w ramach zadaniowego systemu czasu pracy

Główne obowiązki:

Do zadań asystenta rodziny należy w szczególności:
1.    opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w
       konsultacji z pracownikiem socjalnym;
2.    opracowanie, we współpracy z członkami rodziny i koordynatorem rodzinnej pieczy
       zastępczej, planu pracy z rodziną, który jest skoordynowany z planem pomocy dziecku
       umieszczonemu w pieczy zastępczej;
3.    udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu
       umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;
4.    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych;
5.    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych;
6.    udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych z dziećmi;
7.    wspieranie aktywności społecznej rodzin;
8.    motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
9.    udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymywaniu pracy zarobkowej;
10.  motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu
       kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;
11.  udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach
       psychoedukacyjnych;
12.  podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa
       dzieci i rodzin;
13.  prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci;
14.  prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;
15.  dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;
16.  monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;
17.  sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;
18.  współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi
      organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w
      działaniach na rzecz dziecka i rodziny;
19.  współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i/lub grupą roboczą funkcjonującym na
      terenie gminy Rogowo o których mowa w art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005r.
      o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493, z póżźn. zm.) oraz
      innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań uzna za niezbędną.

Wymagania niezbędne:


Asystentem rodziny może być osoba, która:
a)    posiada wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o
       rodzinie lub praca socjalna lub
b)    posiada wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu
       pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub
       rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia
       określony na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu
       rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.)  i
       udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
       Zakres programowy szkolenia określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z
       dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń na asystenta rodziny (Dz. U. Nr 272, poz. 1608)
c)    posiada wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także
       udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
d)    nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej
       zawieszona ani ograniczona;
e)    wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej
       wynika z tytułu egzekucyjnego;
f)     nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne
       przestępstwo skarbowe;
g)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
h)    posiada dobrą znajomość przepisów z zakresu: wsparcia rodziny i systemu pieczy
       zastępczej, pomocy społecznej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  przeciwdziałania
       alkoholizmowi i narkomanii, prawa pracy, prawa rodzinnego.
2. Asystent rodziny jest obowiązany do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w
    zakresie pracy z dziećmi lub rodziną, w szczególności przez udział w szkoleniach oraz
    samokształcenie.

Wymagania dodatkowe:

1.    wysoka kultura osobista;
2.    samodzielność w działaniu oraz wykorzystanie własnej inicjatywy;
3.    zaangażowanie, komunikatywność, asertywność, empatia;
4.    zdolność analitycznego rozwiązywania problemów, umiejętności interpersonalne;
5.    umiejętność pracy w warunkach stresowych

Wymagane dokumenty:


1.    CV zawierający szczegółowy opis dotychczasowej drogi zawodowej, posiadanego
       wykształcenia i kwalifikacji.
2.    Kserokopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu (ewentualnie referencje z
       zakładów pracy).
3.    Kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje.
4.    Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni
       praw publicznych.
5.    Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne
       przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6.    Oświadczenie, że kandydat nie był i nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza
       rodzicielska nie została mu zawieszona lub ograniczona.
7.    Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki
       obowiązek w stosunku do niego  wynika z tytułu egzekucyjnego.
8.    Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z
       dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
       z późn. zm.)

Wszystkie dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane zaś kopie składanych dokumentów powinny być poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem.

Ofert należy składać w zamkniętych kopertach na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie 87-515 Rogowo lub w siedzibie Ośrodka z dopiskiem „Nabór na asystenta rodziny” do dnia 28.05.2015r. do godz.   12 : 00

Informacje dodatkowe:

-    praca asystenta rodziny będzie wykonywana w ramach stosunku pracy w systemie
     zadaniowego czasu pracy. Oznacza to pracę także w godzinach popołudniowych oraz w dni
     ustawowo wolne od pracy, również w weekendy
-    Praca asystenta rodziny nie może być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika
     socjalnego na terenie gminy, w której praca ta jest prowadzona. Asystent nie może
     prowadzić postępowań z zakresu świadczeń realizowanych przez gminę.
-    O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną
     powiadomienie indywidualnie.
-    Lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały
     się do rozmowy kwalifikacyjnej zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej
     Urzędu Gminy w Rogowie  pod adresem www.bip.rogowo.pl  oraz na tablicy ogłoszeń w
     siedzibie Urzędu Gminy Rogowo
-    Ofert odrzuconych nie zwracamy.
-    Z prowadzonego postępowania naborowego zostanie sporządzony protokół.
-    Informacja o wynikach naboru zostanie upowszechniona w terminie 7 dni od dnia
     zakończenia procedury naboru w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Rogowo
     pod adresem www.bip.rogowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy
     Rogowo.
-    Kierownik GOPS Rogowo może unieważnić nabór na w/w stanowisko bez podawania
     przyczyn.
-    dodatkowych informacji udziela Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w
     Rogowie Hanna Bońkowska pod numerem telefonu 54 280 16 22


Wytworzył: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie Hanna Bońkowska (19 maja 2015)
Opublikował: Mariusz Gębicki (19 maja 2015, 14:54:00)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (19 maja 2015, 15:27:39)
Zmieniono: poprawiono literówkę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1040

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij