Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej ... ZAKOŃCZONY

Og. 7033a-1/13/2005
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przedmiot zamówienia:


Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę
kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz
z przyłączami oraz zbiorczych i indywidualnych
przepompowni ścieków z przyłączami
elektroenergetycznymi w miejscowościach Nadróż, Lasoty,
Pręczki i Karbowizna gm. Rogowo

1. Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Rogowo
Rogowo 51, 87-515 Rogowo
tel. /054/ 280 16 22 fax. /054/ 280 28 32
Godz. urzędowania: 7:15 – 15:15
www.rogowo.pl www.bip.rogowo.pl
przetargi@rogowo.pl

2. Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony

3. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego
    lub listownie
4. Opis przedmiotu zamówienia, wielkość i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami oraz zbiorczych i indywidualnych przepompowni ścieków z przyłączami elektroenergetycznymi w miejscowościach Nadróż, Lasoty, Pręczki i Karbowizna gm. Rogowo

Zakres rzeczowy:

  1. Projekt budowlany z projektem zagospodarowania terenu   - 5 egz.
  2. Projekt wykonawczy sieciowych przepompowni ścieków
– branża technologiczna                                         
 

- 5 egz.

  3. Projekt wykonawczy sieciowych przepompowni ścieków
– branża elektryczna i automatyki
  - 5 egz.
  4. Projekt wykonawczy indywidualnych przepompowni ścieków
– branża technologiczna
  - 5 egz.
  5. Projekt wykonawczy indywidualnych przepompowni ścieków
– branża elektryczna i automatyki
  - 5 egz.
  6. Dokumentacja geotechniczna   - 3 egz.
  7. Kosztorys inwestorski z wyłączeniem przyłączy kanalizacyjnych   - 1 egz.
  8. Kosztorys inwestorski przyłączy kanalizacyjnych   - 1 egz.
  9. Nakłady rzeczowe   - 1 egz.
  10. Kosztorysy ślepe   - 1 egz.
  11. Uzyskać zgody właścicieli na czasowe zajęcie nieruchomości w celu wybudowania kanalizacji sanitarnej i posadowienia jej wyposażenia
  12. Określić liczbę gospodarstw domowych, liczbę mieszkańców objętych kanalizacją i innych parametrów dotyczących tej inwestycji
  13. Określić wysokość stawki VAT uwzględniając cele mieszkalne i pozostałe
  14. Dokonać uzgodnień dokumentacji i uzyskać pozwolenie na budowę
  15. W okresie realizacji inwestycji sprawować nadzór autorski
  16. Wykonany projekt budowlany poddać sprawdzeniu przez osobę z uprawnieniami, uzgodnioną z Zamawiającym.

Kosztorysy inwestorskie, nakłady rzeczowe oraz kosztorysy ślepe muszą być dostarczone również w wersji elektronicznej w formacie doc, pdf lub xls.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
6. Termin wykonania zamówienia: do dnia 25 maj 2006 r.
7.
Opis warunków udziału w zamówieniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej
    działalności lub czynności:
2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał
    techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do
    wykonania zamówienia:

a) wykonali w okresie ostatnich 5 lat minimum
    trzy zadania z zakresu opracowania
    dokumentacji technicznej na budowę sieci
    kanalizacji sanitarnej odpowiadające swoim
    rodzajem i wartością robotom stanowiącym
    przedmiot zamówienia

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej
    zapewniającej wykonanie zamówienia:
4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie
    zamówienia

Do oferty należy załączyć:

1) Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru
2) Oświadczenie stosownie do art. 22 ustawy Prawo zamówień
    publicznych
3) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne
    zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności
    gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
    rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności
    gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
    przed upływem terminu składania ofert
4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać
    zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia oraz
    aktualne zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby 
    Inżynierów Budownictwa
5) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo
    równoważny zaświadczenie właściwego organu sądowego
    lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie
    określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo
    zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6
    miesięcy przed upływem terminu składania ofert
6) Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w
    zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo
    zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6
    miesięcy przed upływem terminu składania ofert
7) Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu
    Skarbowego oraz właściwe o oddziału  Zakładu Ubezpieczeń
    Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
    Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca
    nie zalega z płaceniem podatków, opłat oraz składek
    na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub
    zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem
    zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych
    płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
    właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 
    miesiące przed upływem terminu składania ofert

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
9. Kryteria oceny i ich znaczenie

    Kryterium oceny jest zaproponowana cena

            Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres:

Urząd Gminy w Rogowie
87-515 Rogowo
Pokój Nr 10

w terminie do dnia 9 grudnia 2005 r. do godz. 9:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem.

11. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

Plik do pobrania Ogłoszenie o przetargu (50kB) pdf

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Gospodarki Wodno-Ściekowej "BIOBOX" Wiesław Mikołajczuk, ul. Polna 101, 87-100 Toruń. Cena oferty 58.560,00 zł brutto
 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (24 listopada 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (24 listopada 2005, 12:19:26)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (30 czerwca 2010, 08:35:36)
Zmieniono: uporządkowano informację. Przeniesiono z katalogu głównego "Przetargi" do katalogu "Przetargi -> ROK 2005"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2527