Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Rogowo ... ZAKOŃCZONY

Og. 341 – 1/8/2005

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Rogowo oraz jej jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych.

 

1.      Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Rogowo

Rogowo 51

87-515 Rogowo

Godz. urzędowania: 7:15 – 15:15

www.rogowo.pl     www.bip.rogowo.pl

przetargi@rogowo.pl

2.      Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony

3.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego

lub listownie

4. Opis przedmiotu zamówienia, wielkość i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa bankowa budżetu Gminy Rogowo oraz jej jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych.

       Zakres rzeczowy:

  1. Otwarcie i prowadzenie 2 rachunków bieżących i 6 rachunków pomocniczych.
  2. Realizacja przelewów (typu eliksir) – średnio około 150 przelewów miesięcznie
  3. Dokonywanie wpłat gotówkowych – średnio około 66 000,00 zł miesięcznie
  4. Dokonywanie wypłat gotówkowych – średnio około 200 000,00 zł miesięcznie
  5. Sporządzenie elektronicznego wyciągu bankowego z rachunków na każdy dzień roboczy.
  6. Przyjmowanie środków na lokaty jednodniowe, trzydniowe, tygodniowe, weekendowe, miesięczne
  7. Zapewnienie oprogramowania komputerowego umożliwiającego usługi typu home banking na jednym stanowisku komputerowym
  8. Przeszkolenie pracowników w zakresie obsługi programu komputerowego umożliwiającego usługi typu home banking
  9. Sporządzanie miesięcznego wyciągu bankowego

Zamawiający zastrzega sobie swobodę lokowania wolnych środków w innych bankach, zgodnie z art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2003 r., Nr 15, poz. 148 z póź zm./

 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia: 01.01.2006 – 31.12.2008

7. Opis warunków udziału w zamówieniu:

Dla zamówienia określa się następujące warunki:

        O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełnią następujące warunki:

1)      posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeśli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień:

- posiadają zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności przez bank

2)      posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

- posiadają lub utworzą, w ciągu 2 tygodni od podpisania umowy, odział, filię lub punkt kasowy w Rogowie lub na terenie miasta Rypina

3)      znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4)      nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia

Do oferty należy załączyć:

  1. Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1

2.      Oświadczenie stosownie do art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2

3.      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

4.      Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z płaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

5.      Zezwolenie Komisji Nadzoru Bankowego na rozpoczęcie działalności przez bank

6.      Oświadczenie o posiadaniu w Rogowie lub na terenie miasta Rypina oddziału, filii, punktu kasowego lub gotowości jego utworzenia w ciągu 2 tygodni od daty zawarcia umowy

7.      Projekt umowy proponowany przez Oferenta, uwzględniający wszystkie wymagania Zamawiającego dotyczące przedmiotu umowy zamówienia zawarte w SIWZ i formularzu ofertowym.

8. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

9. Kryteria oceny i ich znaczenie

    Cena oferty                                                                                            - 35 %

Oprocentowanie rachunku bieżącego                                             - 15 %

Okres kapitalizacji odsetek na rachunku bieżącym                        - 5 %

Oprocentowanie lokat jednodniowych                                           - 5 %

Oprocentowanie lokat trzydniowych                                               - 5 %

Oprocentowanie lokat weekendowych                                           - 5 %

Oprocentowanie lokat tygodniowych                                             - 10%

Oprocentowanie lokat miesięcznych                                               - 20%

10. Miejsce i termin składania ofert:

      Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres:

      Urząd Gminy w Rogowie

      87-515 Rogowo

      Pokój Nr 10

     w terminie do dnia 05 grudnia 2005 r. do godz. 9:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem

„Oferta na wykonanie bankowej obsługi budżetu Gminy Rogowo oraz jej jednostek organizacyjnych działających w formie jednostek budżetowych. Nie otwierać przed 05.12.2005 r. godz. 9:30”

11. Termin związania z ofertą wynosi 30 dni od daty otwarcia ofert.

 

__________________________________________________________________________

 

   Najkorzystniejszą ofertę złożył Bank Pocztowy S.A. o/Włocławek, ul. Chopina 54B, 87-800 Włocławek

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (14 listopada 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (14 listopada 2005, 12:29:32)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (30 czerwca 2010, 08:36:11)
Zmieniono: uporządkowano informację. Przeniesiono z katalogu głównego "Przetargi" do katalogu "Przetargi -> ROK 2005"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2754