Przetarg nieograniczony na zakup węgla ZAKOŃCZONY

                                                                                                 Rogowo 2005 – 07 – 13

 

 

Og. 341 – 1/6/2005

                                                                             

 

O G Ł O S Z E N I E

                 

o przetargu nieograniczonym na zakup węgla

 

 

                 Wójt Gminy Rogowo  k/Rypina       o g ł a s z a      przetarg nieograniczony na dostawę  węgla w ilości  40 ton  i  miału węglowego  w ilości  48 ton  o następujących parametrach jakościowych:

 

1.  Węgiel

      -    sortyment                          -    gruby I

      -    klasa węgla                       -     ca  30/050/05

      -    ilość                                   -      18 ton

 

      -    sortyment                          -     orzech (ziarno 80 – 25)

      -    klasa węgla                        -     ca 29/07/07

      -    ilość                                   -     22 tony

 

2. Miał węglowy 

       -   sortyment                          -     miał  II A

       -    klasa                                 -     ca   25/17/08    

        z terminem dostawy  na wskazane miejsce do dnia 10 sierpnia 2005 r.

 

Oferty należy składać lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Rogowie, 87-515 Rogowo

w terminie  do dnia 01.08.2004 r. do godz. 10.00  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  „Nie otwierać. Oferta na dostawę węgla.”

 

Do oferty należy załączyć:

1.       kserokopię poświadczoną aktualnego odpisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

2.       oświadczenia stosownie do art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

3.       kserokopię poświadczoną aktualnego certyfikatu jakości oferowanego węgla

wydanego przez zakład wydobywczy

4.       informację, czy oferent dysponuje w/w ilością węgla na składowisku z możliwością

dokonania oględzin przez Zamawiającego

      

Kryterium oceny ofert będzie zaoferowana cena.

        

       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 1 sierpnia 2005 r. o godz. 10.15  w Urzędzie Gminy w Rogowie  pok. Nr 5.

Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, którą można uzyskać po uprzednim złożeniu wniosku w Urzędzie Gminy w Rogowie, pok. Nr 17

               Informacji dot. zamówienia ze strony Zamawiającego udziela Pan Leszek  Kukowski – Kier. Ref. Ogólnego pok. Nr 17, tel./054/ 280-16-22 w.28,

 fax /054/280-28-32,” www.bip.rogowo.pl lub www.rogowo.pl

            Oferentom przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 179 ustawy Prawo Zamówień Publicznych

 

_________________________________________________________________________

 

Przetarg wygrał Zakład Produkcyjno - Usługowo - Handlowy Maria Cymerman z Lipna.

 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (13 lipca 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (13 lipca 2005, 14:31:13)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (30 czerwca 2010, 08:37:35)
Zmieniono: uporządkowano informację. Przeniesiono z katalogu głównego "Przetargi" do katalogu "Przetargi -> ROK 2005"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2151