Budowa drogi gminnej Rogowo – Brzeszczki Duże od km 2+200 do 3+200 ZAKOŃCZONY

Og. 7224 – 1/6/2002

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO

 

Przedmiot zamówienia:

Budowa drogi gminnej Rogowo – Brzeszczki Duże od km 2+200 do 3+200

 

1.      Nazwa i adres zamawiającego:

Gmina Rogowo

Rogowo 51

87-515 Rogowo

Godz. urzędowania: 7:15 – 15:15

www.rogowo.pl     www.bip.rogowo.pl

ugrogowo@rogowo.pl

2.      Tryb zamówienia:

Przetarg nieograniczony

3.      Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać w siedzibie zamawiającego

lub listownie

4. Opis przedmiotu zamówienia, wielkość i zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest budowa drogi gminnej Rogowo – Brzeszczki Duże od km 2+200 do 3+200

Oznaczenie według Wspólnego Słownika Zamówień: 45.00.00.00-7

Zamówienia obejmuje:

a)  wykonanie drogi o długości 1000 mb, szerokość jezdni 4,5 m, pas drogowy będzie się mieścił w wydzielonym pasie 9,0 – 10,0 m

b)  warstwa odsączająca o grubości 15 cm z piasku na całej szerokości korony

c)  podbudowa z pospółki stabilizowanej cementem o grubości 20 cm

d)  warstwa wiążąca z masy mineralno-asfaltowej na szerokości 4,62 m o grubości 4 cm

e)  warstwa ścieralna wg masy standardu II o grubości 4 cm i szerokości 4,5 m

f)    spadek jezdni daszkowy 2% i poboczy 8%

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

6. Termin wykonania zamówienia: do dnia 30 września 2005 roku

7. Opis warunków udziału w zamówieniu:

Dla zamówienia określa się następujące warunki:

1.      Oferent ubiegający się o zamówienie spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1

       ustawy Prawo zamówień publicznych.

Do oferty należy załączyć:

1.      Oświadczenie stosownie do art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2

2.      Dowód wniesienia wadium

3.      Kosztorys Robót

4.      Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

5.      Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

6.      Dokumenty stwierdzające, że Kierownik Budowy posiada pięcioletnie doświadczenie w zakresie robót o równoważnym charakterze i wielkości, w tym nie mniej niż dwa lata w charakterze Kierownika

7.      Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważny zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

8.      Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

9.       Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z płaceniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnieni, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

10.  Informacja na temat przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników oraz liczebności personelu kierowniczego, w okresie ostatnich trzech lat, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

11.  Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakie posiada wykonawca

12.  Wykaz osób, które i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności

13.  Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót budowlanych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz załączenie dokumentów potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie

14.  Sprawozdanie finansowe, a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią o badanym sprawozdaniu albo w przypadku wykonawców niezobowiązanych do sporządzania sprawozdania finansowego, innych dokumentów określających obroty, zysk oraz zobowiązania i należności – za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres

15.  Informację z banku, w którym wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

16.  Polisa lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

8. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 14.000,- do dnia składania ofert

9. Kryteria oceny i ich znaczenie

    Kryterium oceny jest zaproponowana cena

            Cena – 100%

10. Miejsce i termin składania ofert:

      Ofertę należy złożyć lub przesłać na adres:

      Urząd Gminy w Rogowie

      87-515 Rogowo

     Pokój Nr 10

     w terminie do dnia 27 czerwca 2005 r. do godz. 11:00 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nie otwierać. Oferta na budowę drogi gminnej Rogowo – Brzeszczki Duże”

11. Termin związania z ofertą wynosi 60 dni od daty otwarcia ofert.

 

Plik do pobrania Ogłoszenie (44kB) plik

 

__________________________________________________________________________

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Lipnie Sp. z o.o., ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno wygrało przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej. Oferta na kwotę 683.723,05 zł brutto.

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy Rogowo (26 kwietnia 2005)
Opublikował: Mariusz Gębicki (26 kwietnia 2005, 23:39:26)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (30 czerwca 2010, 08:38:34)
Zmieniono: uporządkowano informację. Przeniesiono z katalogu głównego "Przetargi" do katalogu "Przetargi -> ROK 2005"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2292