Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zakup węgla ZAKOŃCZONY

ZAKOŃCZONY                                                                                     Rogowo 2004 – 01 – 16

 

 

 

Og. 341 – 1/1/2004

 

                                                                                

 

                                           O G Ł O S Z E N I E

                

                               o przetargu nieograniczonym na zakup węgla

 

 

                 Wójt Gminy Rogowo  k/Rypina       o g ł a s z a      przetarg nieograniczony na dostawę  węgla w ilości  8 ton  i  miału węglowego  w ilości  17 ton  o następujących parametrach jakościowych:

 

1.  Węgiel

      -    sortyment                          -    gruby I

      -    klasa węgla                       -     ok.  30/05/05

 

2. Miał węglowy 

       -   sortyment                          -     miał  II A

       -    klasa                                 -     ok.   20/21/08    

        z terminem dostawy  na wskazane miejsce do dnia 10 lutego 2004 r.

 

Oferty należy składać lub przesłać na adres: Urząd Gminy w Rogowie, 87-515 Rogowo

w terminie  do dnia 3 lutego 2004 r. do godz. 11.00  w zamkniętych kopertach z dopiskiem:  „Nie otwierać. Oferta na dostawę węgla.”

 

Do oferty należy załączyć:

  1. kserokopię poświadczoną aktualnego odpisu z rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  2. oświadczenia stosownie do art. 22 ustawy o zamówieniach publicznych
  3. kserokopię poświadczoną aktualnego certyfikatu jakości oferowanego węgla

wydanego przez zakład wydobywczy

  1. informację, czy oferent dysponuje w/w ilością węgla na składowisku z możliwością

dokonania oględzin przez Zamawiającego

      

Kryterium oceny ofert będzie zaoferowana cena.

         

       Otwarcie ofert nastąpi w dniu 3 lutego 2004 r. o godz. 11.30  w Urzędzie Gminy w Rogowie  pok. Nr 5.

 

               Szczegółowych informacji dot. zamówienia ze strony Zamawiającego udziela Pan Leszek  Kukowski – Kier.Ref.Ogólnego pok.Nr 17, tel./054/ 280-16-22 w.28,

 fax /054/280-28-32,” www.bip.rogowo.pl lub www.rogowo.pl

          

 

                                                                                 

metryczka


Wytworzył: Wójt Gminy (16 stycznia 2004)
Opublikował: Mariusz Gębicki (18 stycznia 2004, 23:17:41)

Ostatnia zmiana: Mariusz Gębicki (30 czerwca 2010, 08:44:27)
Zmieniono: uporządkowano informację. Przeniesiono z katalogu głównego "Przetargi" do katalogu "Przetargi -> ROK 2004"

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2175