Uchwała nr III/13/2010Rady Gminy Rogowoz dnia 30 grudnia 2010w sprawie przyjęcia taryfy opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rogowo na 2011 rok.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm .) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz .U. z 2006r Nr 123, poz. 858 z późn.zm )

Uchwała nr III/13/2010
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 grudnia 2010


w sprawie przyjęcia taryfy opłaty za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Rogowo na 2011 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm .) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz .U. z 2006r Nr 123, poz. 858 z późn.zm )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Przyjąć taryfę opłaty za  wodę pobieraną  z gminnych  urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę w wysokości  1,80 zł za 1 metr sześcienny plus  podatek VAT.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (27 stycznia 2011, 21:10:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3190