Uchwała nr II/3/2010Rady Gminy Rogowoz dnia 6 grudnia 2010w sprawie ilościowego składu osobowego stałych komisji Rady.Na podstawie art. 14 i 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180. poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675 ) oraz § 16 ust. 1 Statutu Gminy Rogowo ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003r Nr 95, poz. 1411 )

Uchwała nr II/3/2010
Rady Gminy Rogowo
z dnia 6 grudnia 2010


w sprawie ilościowego składu osobowego stałych komisji Rady.

Na podstawie art. 14 i 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180. poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675 ) oraz § 16 ust. 1 Statutu Gminy Rogowo ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003r Nr 95, poz. 1411 )


uchwala się , co następuje :

 § 1. W głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składy rady powołuje się stałe komisje Rady w następującej liczbie :
1) Komisja Rewizyjna 4 osoby
2) Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej 4 osoby
3) Komisja Rozwoju Gospodarczego 4 osoby
4) Komisja Przestrzegania Ładu i Porządku Publicznego 3 osoby

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (16 grudnia 2010, 17:43:19)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2584