Uchwała nr I/1/2010Rady Gminy Rogowoz dnia 2 grudnia 2010w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo.Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180. poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675 ) ) oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminy Rogowo ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003r Nr 95, poz. 1411 )

Uchwała nr I/1/2010
Rady Gminy Rogowo
z dnia 2 grudnia 2010


w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007r Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r Nr 180. poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 106, poz. 675 ) ) oraz § 17 ust. 2 Statutu Gminy Rogowo ( Dz. Urz. Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2003r Nr 95, poz. 1411 )


uchwala się , co następuje :

§ 1. W głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów na Przewodniczącego Rady Gminy Rogowo wybrany został :


Długokęcki Marek


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (16 grudnia 2010, 17:36:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2539