string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXX/56/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 29 grudnia 2009w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )

Uchwała nr XXX/56/2009
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Uchyla się uchwałę Rady Gminy w Rogowie Nr VI/21/99 z dnia
8 czerwca 1999r w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej wynikającej z ustawy o grobach i cmentarzach wojennych.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---
1) zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,  poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203,  z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17,  poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz.   1218, z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r Nr 52, poz.420

Plik do pobrania Uchwała nr XXX/56/2009 (24kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (2 września 2010, 12:20:05)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2252