string(17) "Rady Gminy Rogowo" string(17) "Rady Gminy Rogowo"

Uchwała nr XXX/53/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 29 grudnia 2009w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogowo.Na podstawie art. 12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175) i art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr.102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420),

Uchwała nr XXX/53/2009
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 grudnia 2009


w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu z wyjątkiem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Rogowo.

Na podstawie art. 12 ust.1 i 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115, poz. 793, Nr 176, poz. 1238; z 2008 r. Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 144, poz. 1175) i art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr.102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, i Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128 , Nr 181, poz.1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420),


uchwala się, co następuje :

§ 1. Ustala się dla terenu gminy limit punktów sprzedaży napojów alkoholowych:
1) 40 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklepy);
2) 10 punktów sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% alkoholu ( z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (gastronomia).

§ 2. Ustala się zasady usytuowania miejsc sprzedaży napojów alkoholowych:
1) Punkty sprzedaży i podawania napojów alkoholowych nie mogą być usytuowane w odległości mniejszej niż 50 metrów od szkół i przedszkoli;
2) Pomiaru odległości dokonuje się najkrótszą drogą dojścia wzdłuż ogólnodostępnego ciągu pieszego tj. od drzwi wejściowych danego punktu sprzedaży poprzez przejścia dla pieszych do głównych drzwi wejściowych w/w obiektów;
3) Usytuowanie miejsc sprzedaży lub podawania napojów alkoholowych musi spełniać wymogi określone przepisami prawa budowlanego, sanitarnego oraz ochrony przeciwpożarowej;
4) Na terenie ośrodka wczasowego ustala się 1 punkt sprzedaży napojów alkoholowych w placówce gastronomicznej (z wyjątkiem piwa).

§ 3. 1. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży może być prowadzona w sklepach ogólnospożywczych, spożywczo-przemysłowych i monopolowych.
2. Sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży nie może być prowadzona w barach mlecznych i szybkiej obsługi.
3. Podmioty posiadające zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia w miejscu sprzedaży mogą w okresie letnim , tj. od 1 kwietnia do 31 października prowadzić sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa w bezpośrednim sąsiedztwie punktów sprzedaży w tzw. „ogródkach piwnych” po spełnieniu następujących warunków:
1) wydzieleniu i ogrodzeniu „ogródka piwnego” w wysokości nie mniejszej niż 1 m;
2) ustawienie stolików i krzeseł do konsumpcji;
3) ustawienie koszy na odpady;
4) zapewnienie wc dla spożywających piwo;
5) zapewnienie czystości i porządku w miejscu konsumpcji;
4. Dopuszcza się możliwość funkcjonowania „ogródków piwnych” przy sklepach po spełnieniu warunków wymienionych w ust. 3.

§ 4. Wójt może wyrazić zgodę na jednorazową zmianę miejsca sprzedaży, podawaniai spożywania napojów alkoholowych bez zachowania wymagań określonych w § 2 dla imprez o charakterze społecznym lub charytatywnym.

§ 5. Miejsce wyznaczone do sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych dotyczące imprez na wolnym powietrzu, powinny być urządzone w sposób zapewniający bezpieczeństwo kupujących i konsumentów.

§ 6. Uchwała podlega wykonaniu przez Wójta Gminy.

§.7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Plik do pobrania Uchwała nr XXX/53/2009 (40kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (2 września 2010, 12:07:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2801