Uchwała nr XXVII/38/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 21 sierpnia 2009w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.Na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800 )

Uchwała nr XXVII/38/2009
Rady Gminy Rogowo
z dnia 21 sierpnia 2009


w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli.

Na podstawie art. 49 ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r – Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006r Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2007r Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008r Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009r Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800 )


uchwala się, co następuje :

§ 1. Uchwała określa kryteria i  tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, w których organem prowadzącym jest Gmina Rogowo.
§ 2. Środki na nagrody w ramach specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli planuje dyrektor  w rocznym planie finansowym szkoły, z tym
 że :
1)  60% środków funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora
2)  40% środków funduszu przeznacza się na nagrody wójta
§ 3. 1. Ustala się następujące kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli :
1) w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej :
a) osiąga bardzo  dobre wyniki w nauczaniu, a w szczególności potwierdzone w sprawozdaniach i egzaminach uczniów, przeprowadzanych przez okręgowe komisje egzaminacyjne,
b) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowania autorskich programów i publikacji,
c) osiąga bardzo dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem się uczniów do udziału w zawodach co najmniej 1 stopnia (rejonowych) ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, zajęciem przez uczniów (grupę uczniów) I-III miejsca w konkursach, zawodach, turniejach przeglądach i  festiwalach na szczeblu co najmniej gminnym,
d)  posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,
e) przygotowuje i wzorowo realizuje uroczystości szkolne i środowiskowe,
f) prawidłowo organizuje i prowadzi letni lub zimowy wypoczynek dla dzieci i młodzieży,
g) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,
h) posiada osiągnięcia w pracy pozalekcyjnej,
i) sprawuje opiekę nad organizacjami społecznymi działającymi w szkole,
j) osiąga bardzo dobre wyniki w  pracy resocjalizacyjnej z uczniami,
k) uzyskuje szczególne osiągnięcia w doskonaleniu nauczycieli w zakresie diagnozowania i oceniania,
l) umiejętnie dzieli się swoja wiedzą i doświadczeniami z pracy dydaktyczno- wychowawczej z innymi nauczycielami,
ł)   posiada publikacje z zakresu działalności oświatowej, a w szczególności z pracy dydaktyczno-wychowawczej;
2)  w zakresie pracy opiekuńczej:
a) zapewnia pomoc i opiekę uczniom lub wychowankom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej,
b) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii wśród młodzieży, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,
c)   organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, organizacjami i stowarzyszeniami oraz rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej i niedostosowania dzieci i młodzieży,
d)  organizuje udział rodziców w życiu szkoły lub placówki, rozwija formy  współdziałania szkoły lub placówki z rodzicami, lub wychowankom pochodzącym z rodzin ubogich;
3) w zakresie innej działalności statutowej szkoły:
a) troszczy się o mienie szkoły, polepszanie bazy dydaktycznej,
b) angażuje się w remonty i inwestycje realizowane w szkole,
c) zdobywa dodatkowe środki finansowe dla szkoły,
d) prawidłowo realizuje budżet szkoły (plan finansowy),
e) dobrze współpracuje z samorządem  gminnym  oraz z radą pedagogiczną i radą rodziców,
f) pozyskuje sponsorów i sojuszników szkoły,
g) prowadzi lekcje lub zajęcia otwarte dla innych nauczycieli,
h) prawidłowo prowadzi nadzór pedagogiczny,
i) wzorowo kieruje szkołą,
j) prawidłowo organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
4)  w zakresie działalności pozaszkolnej, polegającej na:
a)  udziale w zorganizowanych formach doskonalenia zawodowego,
b)  udzielaniu aktywnej pomocy w adaptacji zawodowej nauczycieli podejmujących pracę w zawodzie nauczyciela,
c)  promowaniu szkoły poprzez udział w pracach różnych organizacji społecznych i  stowarzyszeniach oraz instytucjach.

2. Wnioski o nagrodę wójta lub dyrektora szkoły mogą składać :
1) organy szkoły,
2) organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
3. Wnioski o nagrodę wójta składa się w Urzędzie Gminy, a o nagrodę dyrektora w szkole,
4. Wójt oraz dyrektor szkoły może przyznać nagrodę z własnej inicjatywy,
5. Wnioski, o których mowa należy składać do 25 września każdego roku i winny one zawierać :
1) imię i nazwisko oraz stanowisko nauczyciela, nazwę szkoły, staż pracy nauczyciela oraz przyznane wcześniej nagrody i odznaczenia,
2 ) szczegółowe uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody,
6. Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej roku.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
     
      Przewodniczący Rady Gminy Rogowo
      Marek Długokęcki
Plik do pobrania uchwałą nr XXVII/38/2009 (67kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (16 września 2009, 12:09:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2606