Uchwała nr XXVII/33/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 21 sierpnia 2009w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn.zm )

Uchwała nr XXVII/33/2009
Rady Gminy Rogowo
z dnia 21 sierpnia 2009


w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Rogowo.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn.zm )


uchwala się, co następuje :

 § 1. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Rogowo Nr XIX/40/08 z dnia 20 listopada 2008r w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadania pn. „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2226C Rogowo-Wymyślin od km 0+616 do km 4 + 965”.

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania uchwała nr XXVIII/33/2009 (26kB) pdf

 

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (16 września 2009, 11:38:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1684