Uchwała nr XXVI/28/2009Rady Gminy rogowoz dnia 30 czerwca 2009w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadań pn. „Remont drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec – Szczutowo” oraz pn. „Remont drogi powiatowej nr 2226C Rogowo – Wymyślin” od km 0+616 do km 2+216”.Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm. )

Uchwała nr XXVI/28/2009
Rady Gminy rogowo
z dnia 30 czerwca 2009


w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu na realizację zadań pn. „Remont drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec – Szczutowo” oraz pn. „Remont drogi powiatowej nr 2226C Rogowo – Wymyślin” od km 0+616 do km 2+216”.

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. ) oraz art. 167 ust. 2 pkt 5 i art. 175 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm. )


uchwala się co następuje:

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Rogowo pomocy finansowej Powiatowi Rypińskiemu z przeznaczeniem na realizację zadań:
1)   pn.   „Remont drogi powiatowej nr 2225C Stary Kobrzyniec – Szczutowo”.
2) pn. „Remont drogi powiatowej nr 2226C Rogowo – Wymyślin” od km 0+616     do km 2+216”.

§ 2. Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rogowo na 2009 rok, w wysokości 66.500 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).

§ 3. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowach pomiędzy Powiatem Rypińskim a Gminą Rogowo. Do zawarcia umów upoważnia się Wójta Gminy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rogowo.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania uchwala nr XXVI/28/2009 (28kB) pdf

---

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337 i z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111.

[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984 oraz z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (20 sierpnia 2009, 11:16:53)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1613