Uchwała nr XXVI/31/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 30 czerwca 2009w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. Na podstawie art.30 ust.6 , art.49 ust.2 , w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 , Nr 170, poz.1218 , Nr 220 , poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80 , poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176 , poz.1238, Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1,poz.1, Nr 56 , poz. 458)

Uchwała nr XXVI/31/2009
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 czerwca 2009


w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli.

Na podstawie art.30 ust.6 , art.49 ust.2 , w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 , Nr 170, poz.1218 , Nr 220 , poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80 , poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176 , poz.1238, Nr 191, poz.1369, Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227 poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1,poz.1, Nr 56 , poz. 458)


uchwala się, co następuje :

    § 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli, zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez gminę Rogowo w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.
     § 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi i dyrektorom szkół Gminy Rogowo.
     § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2009 r.

Plik do pobrania uchwala nr XXVI/31/2009 (32kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (20 sierpnia 2009, 11:11:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1958