Uchwała nr XXVI/29/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 30 czerwca 2009zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2009 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), oraz art.165, art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)

Uchwała nr XXVI/29/2009
Rady Gminy Rogowo
z dnia 30 czerwca 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), oraz art.165, art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/51/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2009 rok zmienionej:
- uchwałą Nr XXII/1/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 lutego 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 6/2009 Wójta Gminy Rogowo z dnia 3 marca 2009r.,
- uchwałą Nr XXIII/10/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 marca 2009r.,
- zrządzeniem Nr 9/2009 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2009r.,
- uchwałą Nr XXIV/15/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia2009 r.,
- uchwałą Nr XXV/20/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 maja 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 21/2009 Wójta Gminy Rogowo z dnia 5 czerwca 2009 r.
 wprowadza się następujące zmiany:
1)  W § 1 ust.1
     Dochody budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 14.691.790 zł zwiększa się do  
     kwoty 14.868.189 zł, z tego:
- dochody bieżące z kwoty 14.691.790 zł zwiększa się do kwoty 14.868.189 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2)  W § 2 ust.1
     Wydatki budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 16.553.215 zł zwiększa się do
     kwoty 16.752.843 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
3)  W § 2 ust.2 pkt 1
     Wydatki bieżące w wysokości 10.437.129 zł zwiększa się do kwoty 10.636.757 zł  w tym:
a)    wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z kwoty 5.333.186 zł zwiększa się  do kwoty 5.401.479 zł.
b)    pozostałe dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na    podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.
4)   W § 2 ust.3
      Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem        
      wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011,     
      zgodnie z załącznikiem Nr 4 ( 4 a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).
5)  W § 2 po ust. 4 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:
Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem Nr 5.
6)  W § 4 ust.1
     Deficyt budżetu w kwocie 1.861.425 zł zwiększa się do kwoty 1.884.654 zł        
     i zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.884.654 zł.
7)   W § 4 ust.2
      Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.
8)   W § 7
      Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.000.000 zł, z tego na:
a)    pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu   1.000.000 zł,
b)    sfinansowanie planowanego deficytu budżetu 0 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.
§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian  o których mowa w § 1 ulegają  
      zmianie załączniki Nr 1,2,4,4a,5,7,9 do uchwały Nr XXI/51/08 Rady Gminy
      Rogowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo
      na 2009 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.         
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania  uchwała nr XXVI/29/2009 (29kB) pdf
Plik do pobrania  załącznik nr 1 (110kB) pdf
Plik do pobrania  załącznik nr 2 (157kB) pdf
Plik do pobrania  załącznik nr 3 (34kB) pdf
Plik do pobrania  załącznik nr 4 (46kB) pdf
Plik do pobrania  załącznik nr 4a (43kB) pdf
Plik do pobrania  załącznik nr 5 (45kB) pdf
Plik do pobrania  załącznik nr 6 (82kB) pdf
Plik do pobrania  załącznik nr 6 cd.. (84kB) pdf
Plik do pobrania  załącznik nr 7 (28kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (20 sierpnia 2009, 11:08:50)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1602