string(20) "Rady Gminy w Rogowie" string(20) "Rady Gminy w Rogowie"

Uchwała nr XXV/20/2009Rady Gminy Rogowoz dnia 29 maja 2009zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2009 rok.Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), oraz art.165, art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)

Uchwała nr XXV/20/2009
Rady Gminy Rogowo
z dnia 29 maja 2009


zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2009 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami), oraz art.165, art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.)


uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/51/08 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo na 2009 rok zmienionej:

- uchwałą Nr XXII/1/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 20 lutego 2009 r.,
- zarządzeniem Nr 6/2009 Wójta Gminy Rogowo z dnia 3 marca 2009r.,
- uchwałą Nr XXIII/10/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 19 marca 2009r.,
- zrządzeniem Nr 9/2009 Wójta Gminy Rogowo z dnia 31 marca 2009r.,
- uchwałą Nr XXIV/15/09 Rady Gminy Rogowo z dnia 29 kwietnia2009 r.
 wprowadza się następujące zmiany:

1)  W § 1 ust.1
     Dochody budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 13.753.437 zł zwiększa się do 
     kwoty 14.686.840 zł, z tego:
        - dochody bieżące z kwoty 13.753.437 zł zwiększa się do kwoty 14.686.840 zł, 
          zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2)  W § 1 ust.3 pkt 1
     Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań   zleconych ustawami z kwoty 1.814.115 zł zwiększa się do kwoty 1.941.343 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3. 
3)  W § 2 ust.1
     Wydatki budżetu gminy na 2009 rok w wysokości 16.821.037 zł zmniejsza się do
     kwoty 16.548.265 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4)  W § 2 ust.2 pkt 1
     Wydatki bieżące w wysokości 10.304.951 zł zwiększa się do kwoty 10.432.179
     zł w tym:
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z kwoty 5.331.363 zł zwiększa się  do kwoty
    5.333.128 zł.
b) pozostałe dotacje związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych na    podstawie
    umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w
    2009 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.
5)   W § 2 ust. 2 pkt 2                                          
        -wydatki majątkowe w 2009 roku w wysokości 6.516.086 zł zmniejsza się do kwoty
         6.116.086 zł.
6)   W § 2 ust.3
      Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym z wyodrębnieniem       
      wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009-2011,    
      zgodnie z załącznikiem Nr 5 ( 5 a – zadania inwestycyjne w 2009 roku).
7)  W § 2 ust. 4 pkt 1
      Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
      zadań zleconych ustawami z kwoty 1.814.115 zł zwiększa się do kwoty
      1.941.343 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
8)  W § 4 ust.1
     Deficyt budżetu w kwocie 3.067.600 zł zmniejsza się do kwoty 1.861.425 zł       
     i zostanie sfinansowany przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości  
     1.861.425 zł.
9)   W § 4 ust.2
      Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 6.
§ 2. W wyniku wprowadzonych zmian  o których mowa w § 1 ulegają 
      zmianie załączniki Nr 1,2,3,4,4a,5,9 do uchwały Nr XXI/51/08 Rady Gminy
      Rogowo z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Rogowo
      na 2009 rok.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.         
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plik do pobrania uchwała nr XXV/20/2009 (28kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 1 (99kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 2 (127kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 3 (105kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 3 cd.. (117kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 4 (33kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 5 (45kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 5 (45kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 6 (82kB) pdf
Plik do pobrania załącznik nr 6 cd .. (84kB) pdf
metryczka


Opublikował: Mariusz Gębicki (29 czerwca 2009, 13:33:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1695